Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda adam hukuklary: içerden syn.

Türkmenistanda adam hukuklary: içerden syn.

Häzirki wagtda Türkmen türmelerinde we koloniýalarynda köşkdäki intrigalar sebäpli gözenegiň aňyrsynda 150 töweregi öňki MNB ofiseri bar.

Bu maglumatlar ýurduň türme tussaghanalarynyň birinde ýerleşýän Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgäri ygtybarly çeşme tarapyndan THF-a iberildi. MNB-iň öňki işgärlerine garşy ähli kazyýet işleriniň kazyýet tertibinde geçirilmändigi tassyklandy. “Jenaýat işi toslanyp tapyldy, prosessual taýdan goldanylmady, ýüz tutanlar we şaýatlar diýilýänler kazyýet işine gatnaşmadylar we kazyýet ýeňilleşdiriji ýagdaýlary göz öňünde tutmady.

Häzirki wagtda döwletiň howpsuzlygyny goramak üçin jenaýat transmilli toparlar boýunça ýörite hyzmatlaryň işi, şol sanda terrorçylykdan we neşe gaçakçylygyndan nola çenli azaldy. Ýurduň MNB-si nädogry ulanylýar. Nyýazowyň görkezmesi boýunça göni wezipeleriň ýerine, ýörite hyzmatlaryň işgärleri oba hojalygy bilen meşgullanýar, bugdaý we pagta hasylyny ýygnaýar, köçelere gözegçilik edýär, täjirçilik dükanlaryna howandarlyk edýär, dürli dolandyryş görnüşindäki kärhanalara larýoklara we hatda kiosklara bile ykdysady barlag geçirýär.

Çeşme, türkmen türmelerinde ölüm derejesiniň ýokarydygyny tassyklaýar. “Oräýew S.W. 05/03/1977 agyr şertler we türmede adamkärçiliksiz çemeleşilmegi sebäpli öldi. Ýene bir tussag öldi, ölen wagty 37 kg, tussag edilmezinden ozal agramy 120 kg-dy. "(Ikisiniňem MNB-iň öňki işgärleri bolandygy çak edilýär. Häzirki wagtda THF bu adamlaryň şahsyýetini anyklaýar).

Bu habarlaryň ygtybarlylygyny geçen aý tussaglaryň biri bilen duşuşmagy başaran THF-nyň habarçysy tassyklaýar. (Howpsuzlyk sebäpli, adamyň adyny, ýygnanyşygynyň wagtyny we ýerini mälim etmeýäris). Ynha, onuň gürrüňi: “Polisiýa we prokurorlar tutuş maşgalamyza töhmet atdylar we jenaýat işini ýasap, erkeklerimizi tutsag etdiler. Tussgahana jeza çäresini geçirýän garyndaşym bilen duşuşdym ... Meniň ýanyma deriden we süňkden ýasalan bir skelet, ýüzü gansyz, ysgynsyz, tükenen bir adam çykdy. Görüp otursak onuň ýanyndaky ähli adamlaryň hemmesine inçekesel we käbir gijelewük ýokuşypdyr. Endamynda käbir ýara yzlaryny gördüm. Ol elhenç arassaçylyk şertlerinde, arassa howanyň ýoklugynda saklanýandygyny aýtdy. Tutulan ýerlerdäki iýmitler ýigrenji. Men durmuşymda köp zady gören adam, ýöne özümi saklap bilmedim we sözüň doly manysynda agladym. Öňümde oturan adamyň, prokuraturanyň we polisiýanyň ýüzlerçe müň adamy bikanun höküm eden jenaýatçylykly hereketleri üçin ejir çekýändigi meni gynandyrdy. Güýçsizligim sebäpli agladym, sebäbi Türkmenistanda kanun ýok, adalat ýok we hiç kim bu barada aç-açan gürleşip bilmeýär. Şu wagt men garyndaşymy hassahana ýerleşdirmek üçin şowsuz synanyşýaryn. Inçekesel we deri keseli üçin gyssagly bejergi almaly. Bu bolmasa, ýakyn wagtda öler"-diýdi. Indi garyndaşymy hassahana ýerleşdirmek üçin şowsuz synanyşýaryn. Inçekesel we deri keseli üçin gyssagly bejergi almaly. Bu bolmasa, ýakyn wagtda öler "-diýdi. Indi garyndaşymy hassahana ýerleşdirmek üçin şowsuz synanyşýaryn. Inçekesel we deri keseli üçin gyssagly bejergi almaly. Bu bolmasa, ýakyn wagtda öler "-diýdi.

Balkan sebitinde ýaşaýan THF agzasy, 2004-nji ýylyň fewral aýynda Balkanabadyň Suwçy obasynyň ýaşaýjysy Gurbandurdy Durdygulyýew häkimiýetler tarapyndan hökmany psihiatrik hassahana ýerleşdirildi, onuň işi şäheriň prokurory Joraýew B.Ç. tarapyndan gurnalyp alnyp baryldy.

“Balkanabat şäheriniň (öňki Nebitdag) hukuk goraýjy guramalarynyň türkmen raýatlarynyň hukuklaryny bozmak boýunça alyp barýan işleriniň başlangyjy, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynda öňki Baş prokuror G.Atajanowa-nyň ýolbaşçylygynda uzak wagtlap işlän Baýram Çaryewiç Joraýewiň işine degişlidir we rejime garşy adamlary yzarlamakda köp tejribe gazandy. 2003-nji ýylyň güýzünde Joraýew Balkanabadyň prokurory wezipesine bellendi. Bu ýerde ol atajanowa bikanun hereketler sapaklaryny intensiw durmuşa geçirip başlady.

Joraýewiň başlangyjy we gönüden-göni gözegçiligi astynda G. Durdygulyýewiň işi başlandy ".

Joraýew Baýram paýtagtda işleýärkä, rejime garşy çykýan raýatlaryň derňew işlerine işjeň gatnaşdy, prokurorlar ýüzleýligi, meýilleri we aç-açan aýyplaýjy taraplary bilen tapawutlanýan jenaýat işlerini ýasadylar. Beýleki tarapdan, kazyýetler olara iň berk we adalatsyz kararlar berdiler. Şeýle hem Joraýew 2002-nji ýylyň noýabr aýynda bolup geçen wakalara jogapkär prokurorlaryň biri. Görnüşinden, "ajaýyp iş" üçin Baýram Joraýew Balkanabadyň prokurory wezipesine bellendi, häzirki wagtda özüne bildirilýän ynamy aklamak üçin güýç bilen synanyşýar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....