Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Amanglyjow, Myradowanyň we Hajyýewiň ýapyk kazyýet işi.

Amanglyjow, Myradowanyň we Hajyýewiň ýapyk kazyýet işi.

Şu gün, 25-nji awgustda ir sagat 10.00-da Aşgabat şäheriniň Azatlyk etrap kazyýetinde jurnalist Ogulsapar Myradowanyň, aktiwistler Annagurban Amanglyjowyň we Sapardurdy Hajyýewiň kazyýet işi geçirildi.

Häkimiýetler Myradowanyň we Hajyýewiň kazyýet işiniň geçiriljek güni barada resmi habar bermediler. Ir bilen Azatlyk kazyýetine barýan ýollar garawullar tarapyndan petiklendi, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň onlarça polisiýa işgäri ýaragly esgerler kazyýet binasyna ýerleşdirildi. 6-njy bölümiň işgärleri kazyýet mejlisine gelen garyndaşlaryny we duýgudaşlaryny yzarladylar. Şol gün beýleki kazyýet işlerinde meýilleşdirilen diňlenişikler ýatyryldy.

Kazyýet işi berk rejimde geçirildi, sessiýa ýapyldy, garyndaşlaryna we synçylaryna sessiýa gatnaşmaga rugsat berilmedi. Mundan başga-da, günäkärlenýänler aklawçylar bilen aragatnaşyk saklamak we maslahat almak mümkinçiliginden mahrum edildi. Myradowanyň aklawçysy Kakajan Kadyrow: “ýaragly esgerler maňa Ogulsaparyň ýanyna gitmegi gadagan etdiler. Kazy Gunça Hajygulyýewa diňlenişigi resmi taýdan geçirdi we jikme-jiklik etmedi." Amanglyjowyň we Hajyýewiň aklawçylary günäkärlenýänleriň garyndaşlaryna: “Umuman aýdanyňda, hemme zat gyssagly boldy, sözüň doly manysynda birnäçe minutda. Duşuşyk tarapgöý geçirildi we şikaýat ederis "-diýdi.

Prokuror, Myratlyýew Myrat günäkärlenýänleri Jenaýat kodeksiniň 287 (2) maddalara laýyklykda günäkärledi - “Bir topar adam tarapyndan öňünden ylalaşyk esasynda ýarag, ok-däri, partlaýjy ýa-da partlaýjy enjamlary bikanun edinmek, satmak, saklamak, daşamak, geçirmek ýa-da daşamak. Bu madda laýyklykda hereketler iki ýyldan ýedi ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip bilner. Kadyrow: “Ogulsapar günäsini düýbünden inkär etdi. Muňa garamazdan, kazy bu inkärden peýdalanyp, jezany agyrlaşdyrdy we Myradowany 6 ýyl azatlykdan mahrum etdi." Sapardurdy Hajyýew we Annagurban Amanglyjow 7 ​​ýyl azatlykdan mahrum edildi, S.Hajyýew bolsa hökümini berk rejim koloniýasynda geçirmeli bolar. Günäkärlenýänlere 10 günüň içinde kazyýetiň kararyna şikaýat etmek mümkinçiligi berildi.

Aklawçylar günäkärlenýänleriň hiç birine kazyýetde çykyş etmek üçin hakyky mümkinçilik berilmändigini aýtdy. Sapardurdy Hajyýewiň kazyýete derňewiň nähili geçirilýändigini aýtmak synanyşygy kazy tarapyndan birden saklandy.

Ýerli synçylar: 19-njy iýunda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde S.Nyýazowyň hukuk goraýjy edaralardan adalatly, açyk derňew we kazyýet işiniň geçirilmegini talap etmegine garamazdan, hakykatda tussag edilmegi, derňewi, kazyýetden öňki tussaghana we kazyýet işi Türkmenistanyň konstitusiýasynda göz öňünde tutulan köp sanly kanunyň we esasy adam hukuklarynyň bozulmagy bilen geçirildi- diýip belläp geçdiler.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...