Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen häkimiýetleri "tussaglaryň ýetmezçiligi" sebäpli türmäni ýykdy.

Türkmen häkimiýetleri "tussaglaryň ýetmezçiligi" sebäpli türmäni ýykdy.

Ynsan hukuklary sebäpli Günbatar tarapyndan ençeme ýyl bäri tankyt edilýän Türkmenistanyň häkimiýetleri çarşenbe güni metbugat we BMG wekiliniň gatnaşmagynda Kaspiniň golaýyndaky Türkmenbaşy şäheriniň daşyndaky türmäni ýykdy.

Içeri işler ministrligi, Merkezi Aziýa respublikasyndaky öz-özüni izolirlemekden dörän jenaýat ýagdaýynyň şeýle bir gowulaşandygyny, indi türmä saljak adam ýokdugyny aýtdy.

Türme binasy penjiresiniň üstünde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň portreti bolan ekskawatorlar bilen ýykyldy. "Reýter" habar gullugynyň wakanyň bolan ýerinden habar bermegine görä, awtoritar lider Saparmyrat Nyýazow (Türkmenbaşy) ölenden soň, 2006-njy ýylda tebigy gaza baý ýurda ýolbaşçylyk edipdi.

Aýratynam agyr jenaýatlar üçin jenaýat jogapkärçiligine çekilen türme 1949-njy ýylda guruldy we 690 adam üçin niýetlenipdi.

“Jenaýatyň azalmagy sebäpli bu edara zerurlyk aradan aýryldy. Ýykmak meselesi ýüze çykdy "-diýip, içeri işler ministri Orazgeldy Amanmyradow türme binalary ýykylanda aýtdy.

Fewral aýynda, dolandyryşynyň ýyl dönüminiň öňüsyrasynda Prezident Berdimuhammedow 1256 tussagyň, 2007-nji ýylyň oktýabr aýynda bolsa 9000 töweregi adamyň günäsini geçdi.

Amanmyradow: "Häzirki prezidentiň döwründe düýpli üýtgeşmeler bolup geçýär" -diýdi.

BMG sebitleýin neşe gullugynyň wekili Jeýms Kalahan türme ýykymyna gatnaşdy. Dostlukly yşarat diýip, binanyň weýran bolmagyna bir daş atdy.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar Nyýazowyň döwründe köp adamyň repressiýa sezewar edilendigini we gödek sebäplere görä çydap bolmajak şertlerde gözenegiň aňyrsyna ugradylandygyny aýtdy. “Amnesty International” Adam hukuklary boýunça halkara guramasy ýakynda Türkmenistanda adam hukuklary ýagdaýynyň gowulaşmaýandygyny mälim etdi.

Günbataryň energiýa çeşmelerini esasy üpjün ediji hökmünde görýän Türkmenistanyň täze häkimiýetleri demokratik özgertmeleri we raýat azatlyklarynyň kepilliklerini güýçlendirmegi wada berýär.

Käbir syýasatçylar we adam hukuklaryny goraýjylar Günbatar hökümetlerini Aşgabat bilen gatnaşyklary ileri tutup, energiýany demokratiýadan öňe sürmekde aýyplaýarlar. Günbatar wekilleri muny inkär edýärler..

Reýter

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....