Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Howpsuzlyk güýçlerini arassalamak astynda ...

Howpsuzlyk güýçlerini arassalamak astynda ...

Türkmenistan soňky ýyllarda Günbatarda uly meşhurlyk gazandy. Bu, strategiki taýdan möhüm, Owganystan we Eýran bilen serhet pozisiýasy, möhüm gaz çeşmeleri bilen baglanyşykly, emma adam hukuklaryny goraýjylar we halk köpçüligi üçin Aşgabat ol ýerde S.Nyýazowyň hökümdarlygy bilen baglanyşykly,

eýýäm diňe bir repressiw däl, eýsem iň ekzotik kesgitleme bilen berkidildi. Türkmenistanyň prezidenti S.Nyýazow, beýleki zatlar bilen birlikde, işgärler syýasaty bilen hem tanalýar.

Döwlet baştutany tarapyndan soňky ýyllarda aýda bir gezek ortaça ýygylyk bilen geçirilýän işgärleri arassalamak, ministrler we bölüm ýolbaşçylary ýaly birnäçe ýokary wezipeli işgärleri gaýta-gaýta işden aýylmak bilen çäklenmän, eýsem türme kamerasy ýa-da sürgün bilen tamamlandy. Şeýlelik bilen, aprel aýynda respublikanyň öňki baş prokurory Gurbanbibi Atajanowa garşy birnäçe agyr jenaýat işi gozgaldy we Milli howpsuzlyk ministrliginiň tussaghanasyna iberildi. Habarçymyz Oraz Saryýewiň beren maglumatlaryna görä, S.Nyýazow Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri bilen ýene bir gyssagly ýygnak geçirdi, şol döwürde täze Baş prokuror Muhammetgeldi Ogşukow prokuratura we beýleki bölümlerden 25-den gowrak ýokary wezipeli adamyň tussag edilendigi barada habar berdi. Ogşukowyň pikiriçe, bularyň hemmesi G.Atajanowa bilen baglanyşyklydy.

Türkmenistanyň prezidentiniň edarasyndaky bir çeşmäniň NW habarçysyna habar berşi ýaly, S.Nyýazowa iberen hasabatynda baş prokuror tussag edilenleriň birwagtlar ozalky prokuror tarapyndan hakyna tutulandygyny we olaryň üsti bilen hapa işleri edendigini habar berdi. Atajanowanyň jenaýat işi bilen baglanyşykly döwlet edaralarynda beýleki adamlary anyklamak boýunça işler alnyp barylýar. Çeşmäniň habaryna görä, prezidentiň özi prokuraturanyň we beýleki hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine "Atajanowa topary" bilen baglanyşykly adamlaryň özlerine ýüz tutjakdyklaryny habar bermegi buýurdy. "Ýogsam, hemmesini özümiz taparys" -diýip, çeşmäniň aýtmagyna görä prezidentiň Merkezi bankda galan "Atajanowanyň yzlaryny" nädip arassalaýandyklaryny ýatlady. Mundan başga-da, Türkmenistanyň prezidentiniň edarasyndaky bir çeşme S.Nyýazowyň howpsuzlyk güýçlerine täze bellenen ýolbaşçylara ozalkylaryny berkitme hökmünde görkezmek teklibi bilen ýüzlenendigini aýtdy. Duşuşyk ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirildi we ýerli metbugatda görkezilmedi. Çeşme, soňky döwürde türkmen lideri tarapyndan çagyrylan gyssagly ýygnaklaryň ýygylygynyň we işgärleriň arassalanmagynyň ýygylygynyň ep-esli artandygyny aýtdy.

W. Wolkow, O. Saryýew.

"Doýçe Welle"

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“