Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türmede oturan öňki oba hojalygy ministri hiç hili aýyplamasyz tussaglykda saklanýar.

Türmede oturan öňki oba hojalygy ministri hiç hili aýyplamasyz tussaglykda saklanýar.

Asyl ady: "Türkmenistanda tussag edilen Paýyzgeldi Meredowyň gyzy Maýa Meredowanyň beýany" Çeşme: Maýa Meredowa / 14/08/07 /

2007-nji ýylyň 29-njy iýulynda Türkmen häkimiýetleri (Milli howpsuzlyk ministrligi, öňki KGB) Paýyzgeldi Meredowy we iki ogly Gurban Meredowy we Batyr Meredowy tussag etdi. Dört gün sorag edilenden soň Gurban we Batyr boşadyldy we Paýyzgeldy Meredow 29-njy iýuldan bäri tussaglykda. Paýyzgeldi Meredowa we onuň ogullaryna entek resmi aýyplama bildirilmedi. Şeýlelik bilen, üç günüň içinde hiç hili kazyýet işi gozgalmasa, türkmen kanunçylygynda göz öňünde tutulan kanunlara görä boşadylmak hukugy bozuldy.

Meredowyň ogullarynyň boşadylandygyna garamazdan, her gün Milli howpsuzlyk ministrligi tarapyndan sorag edilmek üçin çagyrylmagyny dowam etdirýärler. Meredow Paýyzgeldy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň tussaghanasynda agyr şertlerde saklanýar. Ogly Meredow Batyra 10-njy awgustda Meredow Paýyzgeldini görmegine rugsat berildi. Adatça aklawçy bellendi, ýöne aklawçy MNB-iň basyşy astynda Meredowyň hukuklaryny dogry gorap bilmeýär. Şeýlelik bilen, Meredow Paýyzgeldy kanunlarda göz öňünde tutulan hukuklaryny goramak mümkinçiliginden mahrum edildi.

Paýyzgeldy Meredowyň saglyk ýagdaýy alada ediji. Soňky bir ýylda gündelik sanjymlary we ýörite berhizi öz içine alýan B gepatitinden bejergi aldy. Şeýle hem, eşidişine we süýji keseline täsir eden ýokary gan basyşy bar. MNB işgärleriniň yzygiderli sorag edilmegi we psihologiki basyşy, şeýle hem saklanýan aýylganç şertleri sebäpli saglygy çalt ýaramazlaşýar. Ol hökmany ýagdaýda lukmana ýüz tutmaly.

2007-nji ýylyň 7-nji awgustynda türkmen häkimiýetleri degişli rugsady bolmazdan şahsy emlägini ellerinden alyp başlady. Onuň şahsy awtoulagy, şeýle hem Gurban Meredowyň (ikisi hem Toýota) awtoulagy, Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan kazyýetiň degişli karary bolmazdan alyndy.

Paýyzgeldy Meredow 1943-nji ýylda Türkmenistanyň Mary sebitinde dünýä indi. Türkmenistanda we Özbegistanda bilim aldy. Ol hökümetde dürli ýokary wezipelerde, hususan-da 90-njy ýyllaryň başynda Oba hojalygy ministri wezipesinde işledi. Iň soňky wezipesi “Gök-Guşak” döwlet kompaniýasynyň başlygydy. Ol bu wezipäni Aşgabat şäheriniň Çandibil etrabynyň häkim wezipesi bilen birleşdirdi. 2006-njy ýylyň awgust aýynda saglyk ýagdaýy sebäpli häkim wezipesinden çekildi we 2007-nji ýylyň ýazynda bolsa “Gök-Guşak” kompaniýasynyň başlygy wezipesinden çekildi.

Uly ogly Gurban Meredow 1970-nji ýylda doguldy. Ol Aşgabatda ýaşaýar. Paýyzgeldy Meredowyň körpe ogly Batyr Meredow 1979-njy ýylda doguldy. Ol BAE-nyň Dubaý şäherinde ýaşaýar. Batyr Meredow 2007-nji ýylyň 29-njy iýulynda maşgalasy bilen dynç alyşa Türkmenistana geldi.

Paýyzgeldi Meredowyň saglygy barada alada edýäris. Maşgalanyň adyndan gyssagly çäre görmegiňizi, türkmen häkimiýetleri bilen habarlaşmagyňyzy we Paýyzgeldy Meredowyň tussaglykdan boşadylmagyny talap etmegiňizi haýyş edýäris. Kömegiňize ýokary baha berýäris we jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

[Beýan göýberildi: Paýyzgeldy Meredow we onuň ogullary hakda terjimehal maglumatlary, garyndaşlarynyň maglumatlary]

“Açyk jemgyýet” institutynyň “Türkmenistan”

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....