Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Belarusiýada we Türkmenistanda demokratiýa ugrunda söweşijileri goldaýar.

 Amerikanyň Birleşen Ştatlary Belarusiýada we Türkmenistanda demokratiýa ugrunda söweşijileri goldaýar.

Waşington. ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň global meseleler boýunça kömekçisiniň orunbasary Paula Dobrianskiý: "Amerikanyň Birleşen Ştatlary, raýatlary ulanmak mümkinçiliginden mahrum bolan ýurtlarda azatlyk we demokratiýa ugrundaky söweşijileri goldaýar.

"Eýranda, Hytaýda, Wýetnamda, Kuba, Belarusda, Müsürde, Saud Arabystanynda, Birmada, Türkmenistanda, Zimbabwe, Sudanda, Demirgazyk Koreýada we beýleki ýurtlarda erkinlik isleýänlere umyt we taryh siziň tarapyňyzda. Biz sizi ýatdan çykarmarys we göreşiňizde goldaw bereris "-diýip Dobrianskiý penşenbe güni ABŞ-nyň Wekiller palatasynyň Daşary gatnaşyklar komitetinde geçirilen diňlenişikde aýtdy.

Şol bir wagtyň özünde ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň orunbasary Jorj W. Buşuň administrasiýasynyň häzirki wagtda ABŞ Kongresi tarapyndan daşary ýurtlarda demokratiýany we adam hukuklaryny goldamak üçin seredilýän täze kanun taslamasyny goldaýandygyny aýtdy.

Dobrianskiý, Buşuň administrasiýasynyň bu kanun baradaky düşündirişlerini ýazmaça iberen habaryna görä, "Biz, umuman, bu kanun taslamasynyň ruhuny we niýetini goldaýarys" -diýdi.

Arkadiý Orlow.

RIA habarlary.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.