Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen häkimýetleri Konstitusiýany bozýarlar.

Türkmen häkimýetleri Konstitusiýany bozýarlar.

Farid Tuhbatullin: Tebigy betbagtçylyk barada maglumatlary gizlemek bilen, türkmen häkimiýetleri Konstitusiýany bozýarlar.

Ynsan hukuklary guramasyna degişli bolan Türkmen Ynsan Hukuklary Inisiatiwasy guramasynyň başlygy bolan Farid Tuhbatullin Türkmenistandaky Adam Hukuklary Komissaryna (Ombudsmen) Ýazdursun Kurbannazarowa hat iberdi. Hatyň mazmunynda Türkmenistanyň häkimiýetleri 27-nji aprelde Lebap we Mary welaýatlarynda bolup geçen eýmenç tebigy hadysanyň heläkçilikleri, adam ýitgileri we ýetiren zyýanlary barada resmi häkimýetleriň dymýandygy barada ýazylan hatda bellenildi.

Ynsan hukuklaryny goraýjy öz hatynda bu maglumatlaryň gizlenmegi zerarly ejir çeken, ölen, ýaralanan we ýitirim bolan ýaşaýjylaryň takyk sanyny anyklamak, sebitiň ilatyna we infrastrukturasyna maddy taýdan zeper ýetmeginiň derejesini kesgitlemäge mümkinçilik bermeýändigini nygtaýar. Şeýle hem döwlet tarapyndan berlen (ýa-da berilmedik) kömek hakynda doly hasabat taýýarlap bolmaýandygy barada hatda bellenilýär.

Şeýlelik bilen, F.Tuhbatullin hökümetiň diňe bir Türkmenistanyň konstitusiýasyny däl, eýsem öz üstüne alan halkara borçlaryny hem bozýandygyny belleýär. Ombudsmeniň resmi ygtyýarlyklaryna laýyklykda özüne berlen mümkinçiliklerden peýdalanyp we netijeleri barada, has takygy aprel aýynda bolup geçen tebigy hadysanyň maglumatlaryny çap etmäge çagyrýar.

«Хроника Туркменистана»

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.