Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Žurnalist.

Žurnalist.

Žurnalist Ogulsapar Myradowa türkmen zyndanynda aradan çykdy. Bir aý töweregi öň ol 6 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýurduň prezidenti oňa kazyýet işiniň aç-açan we adalatly geçirilmegini buýursa-da, rejim tarapyndan döredilen repressiw enjamlar medeniyetli hereketlere ukyply däldir. Kazyýet işi ýapykdy we çalt geçirildi. Görnüşinden, türkmen häkimiýetleri bu näzik aýaldan şeýle bir gorkdular welin, öz kazyýetiniň karary bilen hem çäklenmezlik kararyna geldiler.

Ogulsaparyň rejimiň öňünde günäkärligi, halkyna öz ýurdy baradaky hakykaty ýetirmekdi. Hakykat diktatorlar üçin iň erbet zat. Elbetde, hakykaty aýdýanlary türmä basyp bilersiňiz, öldürip bilersiňiz. Emma hakykatyň özi öldürilip bilinmez. Galyberse-de, häkimiýetleriň ähli tagallalaryna garamazdan, Ogulsaparyň ölümi baradaky hakykat dünýä jemgyýetçiligine ýetdi. Ahyryna çenli borjuny ýerine ýetiren žurnalistiň hoşlaşyk hasabaty hökmünde geldi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen başlangyjy Ogulsapar Myradowanyň maşgalasyna we dostlaryna tüýs ýürekden gynanç bildirýär.

AHBTB.

Iň soňky habarlar

M.Baýmyradowyň Türkiýeden Türkmenistana bikanun deportasiýa edilmeginiň jikme-jiklikleri mälim boldy.
M.Baýmyradowyň Türkiýeden Türkmenistana bikanun deportasiýa edilmeginiň jikme-jiklikleri mälim...
Garaşsyzlyk güni ýa-da nepotizmiň ösmeligi/Очередной День Независимости туркмеского непотизма.
Garaşsyzlyk güni ýa-da nepotizmiň ösmeligi/Очередной День Независимости туркмеского непотизма.
Merkezi Aziýa aktiwistleri ABŞ bilen sebitleriniň täze gatnaşygy barada näme pikir edýärler?
Merkezi Aziýa aktiwistleri ABŞ bilen sebitleriniň täze gatnaşygy barada näme pikir edýärler?
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.