Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Žurnalist.

Žurnalist.

Žurnalist Ogulsapar Myradowa türkmen zyndanynda aradan çykdy. Bir aý töweregi öň ol 6 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýurduň prezidenti oňa kazyýet işiniň aç-açan we adalatly geçirilmegini buýursa-da, rejim tarapyndan döredilen repressiw enjamlar medeniyetli hereketlere ukyply däldir. Kazyýet işi ýapykdy we çalt geçirildi. Görnüşinden, türkmen häkimiýetleri bu näzik aýaldan şeýle bir gorkdular welin, öz kazyýetiniň karary bilen hem çäklenmezlik kararyna geldiler.

Ogulsaparyň rejimiň öňünde günäkärligi, halkyna öz ýurdy baradaky hakykaty ýetirmekdi. Hakykat diktatorlar üçin iň erbet zat. Elbetde, hakykaty aýdýanlary türmä basyp bilersiňiz, öldürip bilersiňiz. Emma hakykatyň özi öldürilip bilinmez. Galyberse-de, häkimiýetleriň ähli tagallalaryna garamazdan, Ogulsaparyň ölümi baradaky hakykat dünýä jemgyýetçiligine ýetdi. Ahyryna çenli borjuny ýerine ýetiren žurnalistiň hoşlaşyk hasabaty hökmünde geldi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen başlangyjy Ogulsapar Myradowanyň maşgalasyna we dostlaryna tüýs ýürekden gynanç bildirýär.

AHBTB.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...