Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Žurnalist.

Žurnalist.

Žurnalist Ogulsapar Myradowa türkmen zyndanynda aradan çykdy. Bir aý töweregi öň ol 6 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýurduň prezidenti oňa kazyýet işiniň aç-açan we adalatly geçirilmegini buýursa-da, rejim tarapyndan döredilen repressiw enjamlar medeniyetli hereketlere ukyply däldir. Kazyýet işi ýapykdy we çalt geçirildi. Görnüşinden, türkmen häkimiýetleri bu näzik aýaldan şeýle bir gorkdular welin, öz kazyýetiniň karary bilen hem çäklenmezlik kararyna geldiler.

Ogulsaparyň rejimiň öňünde günäkärligi, halkyna öz ýurdy baradaky hakykaty ýetirmekdi. Hakykat diktatorlar üçin iň erbet zat. Elbetde, hakykaty aýdýanlary türmä basyp bilersiňiz, öldürip bilersiňiz. Emma hakykatyň özi öldürilip bilinmez. Galyberse-de, häkimiýetleriň ähli tagallalaryna garamazdan, Ogulsaparyň ölümi baradaky hakykat dünýä jemgyýetçiligine ýetdi. Ahyryna çenli borjuny ýerine ýetiren žurnalistiň hoşlaşyk hasabaty hökmünde geldi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen başlangyjy Ogulsapar Myradowanyň maşgalasyna we dostlaryna tüýs ýürekden gynanç bildirýär.

AHBTB.

Iň soňky habarlar

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva