Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti Nyýazowyň iki egindeşini 20 ýyl azatlykdan mahrum etdi.

Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti Nyýazowyň iki egindeşini 20 ýyl azatlykdan mahrum etdi.

Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti soňky wagta çenli Türkmenistanyň iň täsirli döwlet işgärlerini - ýangyç we energiýa toplumynyň premýer-ministriniň öňki orunbasary Ýolly Gurbanmyradowy we prezident apparatynyň öňki müdiri Rejep Saparowy uzak möhletleýin azatlykdan mahrum etdi.

Hökümetiň metbugat sekretary Reýter habar gullugyna "Ýokary Kazyýet Türkmenistanyň iň baý we iň täsirli adamlaryndan biri Gurbanmuradowy 20 ýyldan gowrak azatlykdan mahrum etdi" -diýdi.

Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi iýun aýynda Ýokary Kazyýete ýüz tutup, maý aýynda wezipesinden aýrylan we maý aýynda tussag edilen Gurbanmuradowyň işine ýurtda syýasy durnuksyzlyk maksady bilen korrupsiýa we hyzmatdaşlykda aýyplanyp tussag edildi.

45 ýaşly Gurbanmyradow, ömürlik prezident Saparmyrat Nyýazowyň doly ygtyýarly gaza baý bolan Türkmenistan hökümetiniň möhüm şahsyýetlerinden biri.

Türkmenbaşy daş-töwereginde kadrlary yzygiderli üýtgedýär, ýöne tussag edilmezinden ozal Gurbanmyradow "ýakymsyz" işgär hökmünde tanalýardy, sebäbi 1997-nji ýyldan bäri ýangyç we energiýa toplumyna ýolbaşçylyk edýärdi, köplenç halkara forumlarda resmi Aşgabata wekilçilik edýärdi we ýurduň daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen, şol sanda Hazaryň tekjesini ösdürmek meselesinde gepleşikler geçirýärdi.

Baş prokuratura Gurbanmyradowyň takmynan 100 million dollar we alty milliard manat töweregi döwlete maddy taýdan zyýan ýetirendigine ynanýar.

Öňki premýer-ministriň orunbasarynyň 20 köşk, şol bir mukdarda gymmat awtoulag, umumy agramy 450 kilograma barabar bolan gadymy altyn we kümüş önümler we 5000 baş mal ýaly emlägi konfiskasiýa edildi.

Çarşenbe güni Türkmen Habarlary döwlet gullugy ikinji tussag Saparowyň 20 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini habar berdi.

Türkmenbaşynyň ýakyn ýaranlaryndan Saparow 2003-nji ýylyň awgust aýyndan bäri Nyýazowyň başlygynyň orunbasary hökmünde Türkmenistanyň iň ýokary wekili we kanun çykaryjy organy Halk Maslahatynda möhüm wezipe eýeleýärdi.

"2005-nji ýylyň 25-nji Gorkutynda (iýul aýy) jenaýat işine garamak bilen Türkmenistanyň Ýokary Kazyýeti... Rejep Saparowy ynanylan emlägi bikanun edinmek, ýarag, patron, partlaýjy enjamlara eýe bolmak, ygtyýarlykdan hyýanatçylykly peýdalanmak, wezipe ygtyýarlyklaryndan hyýanatçylykly peýdalanmak bilen Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň maddalaryna laýyklykda para almak, talamak, bikanun peýdalanmak ýaly günäli tapyldy..we 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi- diýip, döwlet habar gullugy habar berdi.

Iýul aýynyň başynda dolandyryjylar tarapyndan işinden aýrylan Saparow ozal GDA döwlet baştutanlarynyň sammitlerinde ýurda wekilçilik edipdi. 1992-nji ýyldan başlap, premýer-ministriň orunbasarynda on ýyllap oba hojalygyna, söwda, gümrük we dokma önümlerine gözegçilik etdi, Oba hojalygy ministri bolup işledi. 2002-nji ýylyň Sanjar aýynda pagta ýygnamak kampaniýasynyň lapykeç netijeleriniň netijesinde bölümleriň müdiri wezipesine çenli aşaklandy.

Türkmen Habarlary: "Jenaýatçylykly hereket etmekde öz günäsini boýun aldy" -diýdi.

Döwlet gullugy Saparowyň wezipesinden peýdalanyp, garyndaşlaryny, obadaşlaryny we beýleki taýpalaryny ýokary wezipelere belländigini habar berdi.

Kazyýetiň kararyna görä, “Döwletden 2,1 million dollar ogurlandy we para görnüşinde alyndy, gymmaty 10 million dollardan gowrak bolan gymmat bahaly daşlar bilen örtülen 107 kilogram altyn we kümüş şaý-sepler, 114 sany türkmen önümçilik halysy ýaly maddy baýlyklar" we başga-da köpüsi Saparowdan konfiskasiýa edildi.

Iýul aýynda Saparow dolandyryjylyk wezipesinden aýrylanda, Nyýazow özüne garşy çäre görmezlige söz beripdi.

"Siz meniň 20 ýyl bile işleşendigimiz egindeşlerim sebäpli sizi yzarlamaryn. Ýöne" utandyryjy" pul bar bolsa yzyna gaýtaryp bermeli" -diýip, Nyýazow şol wagt Saparowa ýüzlenip aýtdy.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....