Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen adam hukuklaryny goraýjysyna abanýan haýbatlar we web sahypasyny döwmek synanyşygy.

Türkmen adam hukuklaryny goraýjysyna abanýan haýbatlar we web sahypasyny döwmek synanyşygy.

Awstriýada bosgunlykda ýaşaýan türkmen adam hukuklary aktiwistiniň ýolbaşçylygyndaky web sahypasyny döwmek synanyşygy edildi. Mundan başga-da, aktiwist türkmenleriň ýörite gulluklary tarapyndan taýýarlanylýan özüne garşy fiziki jezalar barada gytaklaýyn duýduryş aldy.

Www.chrono-tm.org web sahypasyny dolandyrýan oppozisiýa Türkmenistan Adam Hukuklary Başlangyjynyň toparynyň başlygy Farid Tuhbatullin EurasiaNet habar gullugyna soňky bir hepde bäri näbelli hakerler tarapyndan döwülenligi sebäpli guramasynyň web sahypasynyň petiklenendigini aýtdy.

28-nji sentýabrda Farid Merkezi Aziýada, şol sanda Türkmenistanda ýaýlym berýän K + hemra teleýaýlymynda rus dilinde söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşlik 29-njy sentýabrda iki gezek efire berildi we soňra Türkmen Dissident teleýaýlymy tarapyndan YouTube-da ýerleşdirildi. Türkmen hökümetiniň resmi web sahypasyna görä, 30-njy sentýabrda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Milli Howpsuzlyk Ministrligine (MHM) berk ýüzlendi:

“Şu günüň talaby öňüni alyş çärelerini güýçlendirmek we jenaýat işleriniň öňüni almak. Watanymyzy goramak üçin döredilen amatly şertlerden netijeli peýdalanyp biljekdigiňize we ähliumumy ýamanlyga - halkara terrorçylygyna, neşe gaçakçylygyna garşy barlyşyksyz göreşjekdigiňize we milletçi we radikal diniň döremegine we döredilmegine ýol bermejekdigiňize ynanýaryn. Biziň ýurdumyzdaky hereketler, şeýle hem, demokratik kanuny dünýewi döwletimize töhmet atýan we jemgyýetimiziň agzybirligini we jebisligini, durmuşymyzyň asuda ýoluny bozup, ýurduň ykdysadyýetiniň ösmegine päsgel berýänlere garşy çözüp bolmajak söweşijiler bolarsyňyz”.

1-nji oktýabrda www.chrono-tm.org web sahypasynda haker hüjümi edildi we materiallaryň köpüsi, ýagny Iňlis dilindäki görnüşüni birnäçe günläp görmek mümkin däldi. TIPÇ hostingini Moskwanyň prowaýderinden daşary ýurt birine öwürdi, indi bu sahypa täzeden işleýär.

F.Tuhbatullin Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy (ÝHHG) tarapyndan gurnalan konferensiýa gatnaşmak üçin Warşawa saparyny meýilleşdirdi, ýöne beýleki türkmen oppozisiýaçylarynyň konferensiýa otagyna girmändiklerini eşidip, sapary ýatyrmak we 18-nji oktýabrda Wenada geçiriljek Adam ölçeg konferensiýasynyň indiki ýygnagyna garaşmak kararyna geldi.

9-njy oktýabrda adynyň aýdylmazlygyny isleýän ygtybarly çeşmeden F.Tuhbatullin Türkmenistanyň ýörite hyzmatlarynyň “özüne garşy fiziki jeza” taýýarlaýandygyny bildi. Bu maglumatlary çap etmezden ozal bu maglumatlary barlamak we Awstriýanyň häkimiýetleri bilen habarlaşmak kararyna geldi. Farid Wenadaky Halkara metbugat institutynda Türkmenistanda metbugat azatlygynyň ýoklugy barada çykyş etmegini dowam etdirýär.

Şeýle-de bolsa, F.Tuhbatullin 11-nji oktýabrda başga bir çeşmeden täze duýduryş alanda, özüne abanýan howplary halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek umydy bilen köpçülige ýetirmek kararyna geldi, ol nägilelik bildirip, türkmen häkimiýetlerini oppozisiýany hökümeti tankytlandygy üçin yzarlamalardan ýüz öwürmäge mejbur etmegini haýyş etdi.

Howp barada habar beren çeşmäniň habaryna görä, käbir türkmen agentleri subut etmek kyn boljak "awtoulag heläkçiligine ýa-da duýdansyz ýürek keseline" meňzeýän ýagdaýlar bilen Faridiň janyna kast etmekçi bolýarlar.

Halkara adam hukuklary guramalarynyň maslahaty bilen Farid, alyp barýan işleri bilen baglanyşykly özüne abanýan howplary çap etmek kararyna geldi. “Men diňe sizden kömek soraýaryn. Islendik kömek üçin" diýip, kärdeşlerine ýüzlendi. Ol köpçülige açyk çykyş etmegi we www.chrono-tm.org web sahypasynda makalalary çap etmegi dowam etdirmegi meýilleşdirýär, şeýle hem Awstriýada syýasy gaçybatalga alanyndan bäri ýaşaýan ýeri Wenada ÝHHG-nyň konferensiýasyna gatnaşmaga synanyşar.

Eeurasianet.org

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“