Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Suwa we erkinlige teşnelik"

"Suwa  we erkinlige teşnelik"

Şaýatlar Türkiýanyň Antalýa şäherindäki (Goşem Aýaty) deportasiýa merkezinde türkmen migrant aýallaryny tussag etmegiň şertleri barada gürrüň berýärler.

Bu merkeziň bölümleriniň birinde häzirki wagtda 48 aýal (olaryň 7-si türkmen) we bir türkmen erkek bar. Biziň watandaşlarymyz kömek sorap ýüz tutdular, sebäbi deportasiýa merkezinde uzak möhletli tussaglyk olaryň käbiriniň umytsyzlygana sebäp boldy.

Saklanýan her otagda 3 sany iki gatly krowat bar, ýöne köplenç polda ýatmaly bolýar, sebäbi 13-18-e çenli aýal bilen doldurylýar. “Suw günde bir çüýşe (1,5 litr) berilýär, bu tomus yssysynda ýeterlik däl. Günde üç gezek nahar bar, ýöne iýer ýaly däl, köplenç naharlar çüýrük kartoşkadan taýýarlanýar we sendwiçde möhleti geçen peýnir ýa-da çüýrük kolbasa bolup biler"- diýip, adynyň aýdylmazlygy şerti bilen ol ýerde galan bir türkmen aýaly gürrüň berýär. “Gyşda iki aýlap ýylylyk ýokdy, gaty sowukdy. Işgärler biziň arzalarymyza jogap bermediler. Aýallarda nerwy bozulmalary bolýar, ýöne işgärler beýle migrantlara gaty ýowuz çemeleşýärler. Psihologyň ýa-da lukmanyň kömegi bolmazdan, olary birden kesýärler. Islendik kesel bar bolsa, diňe wagtlaýyn agyryny aýyrýan, ýöne bejermeýän ýerli "Parol" dermanlaryna bil baglap bilersiňiz."

Şaýatlaryň sözlerine görä, bu merkezde ol ýerde alty aý we ondan hem köp wagt bäri saklanýan migrant aýallar bar, maglumatlaryna görä Türkiýäniň beýleki deportasiýa merkezlerinde aýallar, adatça, beýle uzak saklanmaýar. “Bularyň hemmesi möhleti gutaran resminamalarymyz sebäpli. Konsullyklar pasportlarymyzy täzelemeýärler, öýe git diýýärler. Häkimiýetlere ynanan we gidenler bar. Netijede, käbirlerine gitmek gadagan edildi, beýlekiler nobata garaşmaga mejbur boldular, sebäbi pasport hyzmatlarynda nobatlar birnäçe ýyl dowam edýär, üçünjiler bu päsgelçilikleri ýeňip geçmek üçin para tölemäge mejbur bolýarlar."

THF-da watanyna gaýdyp gelen we soňky aýlarda erkin hereket etmek çäklendirmelerine sezewar bolan türkmenlerden birnäçe beýannama bar. Indi olar ýurtdan çykyp bilmeýärler, sebäbi howa menzilindäki serhet gözegçiliginde migrasiýa gullugyna ýüz tutmagy maslahat berdiler. Şeýle-de bolsa, ýerinde olara anyk jogap berilmeýär we gaty tutanýerli bolsa, yzarlanma howpy abanýar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“