Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan: söz azatlygynyň ýene bir yzarlanmagy.

Türkmenistan: söz azatlygynyň ýene bir yzarlanmagy.

THF: Türkmenistanyň gyssagly habary Türkmen häkimiýetleriniň alternatiw maglumat çeşmelerine elýeterliligini kesmek üçin çäreleri görmegini dowam etdirýär. Häzirki wagtda Türkmenistanda galan az sanly çeşmeleriň biri "Azatlyk" radiosynyň türkmen bölümi.

Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy tarapyndan alnan maglumata görä, ýerli häkimiýetler Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçylaryny Meret Hommadow (54 ýaşy) we Jumadurdy Öwezow tussag edipdir. Ygtybarly çeşmäniň habaryna görä, häkimiýetler tussag edilenleriň garyndaşlaryna hiç hili maglumat bermeýär, nirededigini mälim etmeýär we posylkalary kabul etmeýär.

Mundan başga-da, “Azatlyk” radiosynyň türkmen gullugynyň işgäri, Balkan welaýatyndan Şamyrat Aköýliýewiň nirededigi soňky birnäçe hepde bäri belli däl. Ondan öň Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýerli bölümine çagyrylyp, Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyga garşy duýduryş berildi. Garyndaşlarynyň pikiriçe, ol "gaty aladalydy". Bu wakadan soň häkimiýetler telefony öçürdiler, ony hemişe gözegçilik astynda sakladylar we garyndaşlary Şamyratdan uzaklaşmaga mejbur boldular. Muňa garamazdan, eýýäm işinden hem boşadyldy.

Soňky iki hepdäniň dowamynda "Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugynyň habarçylarynyň telefonlary petiklendi. Jurnalistleriň yzarlanmagy 7-nji martda ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Rolf Ekeusyň saparyna gabat geldi.

Türkmen häkimiýetleri, "Azatlyk" radiosynda işleýän ýa-da hyzmatdaşlyk edýänleri dymdyrmak üçin tussag etmek, haýbat atmak, şol sanda ölüm, ýençmek we garyndaşlaryny her dürli yzarlamak bilen meşgullanýar.

2004-nji ýylyň iýulynda "Azatlyk" radiosynyň Aşgabat habarçysy Saparmyrat Öwezberdiýewiň hökümetiň güýçli basyşy sebäpli ýurtdan çykmaga mejbur edilendigini ýatladýarys. 2005-nji ýylyň Baýdak aýynda "Bitarap Türkmenistan" gazetiniň öňki jurnalisti Nikolaý Gerasimow "Azatlyk" radiosynyň Türkmen gullugy bilen geçirilen söhbetdeşlikden soň haýbat atylandan soň ýurtdan çykmaga mejbur boldy.

Jurnalist Halmyrat Gylyçdurýew 2004-nji ýylyň 23-25-nji iýuny aralygynda Aşgabatdaky Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň türmesinde üznüksiz ýagdaýda saklandy. Azatlyk radiosyna beren interwýulary üçin oňa azar berildi, gyzy bolsa işinden boşadyldy. 26-njy fewraldan 6-njy mart aralygynda Türkmenistanyň Halk ýazyjysy, Azatlyk radiosynyň erkin işgäri Rahym Esenow Milli howpsuzlyk ministrliginiň tussaghanasynda deslapky kazyýet işinde saklandy. R. Esenowa garşy gozgalan jenaýat işi entek ýapylmady. Beýleki bir erkin habarçy, jurnalist Aşyrguly Baýryýew Milli howpsuzlyk ministrliginde on gün tussag edildi. Häkimiýetler "Azatlyk" radiosyna ýa-da halkara adam hukuklary guramalaryna maglumat iberip bilmezlikleri üçin kwartiralarynda telefonlary birnäçe gezek öçürýärler.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva