Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenleriň gara sanawy ýaşaýar we ösýär.

Türkmenleriň gara sanawy ýaşaýar we ösýär.

Daşary ýurda gidip bilmeýän respublikanyň raýatlarynyň “gara sanawy” diýlip atlandyrylýan sanaw täze atlar bilen dolduryldy. S.Nyýazowyň dolandyran döwründe bu resminama, türkmenbaşy rejimi tarapyndan raýatlaryň hereket azatlygyna bolan hukuklarynyň bozulmagy respublikanyň daşynda giňden tanalýan tassyklamalaryň biri boldy. 19-njy oktýabrda respublikanyň Milli howpsuzlyk ministri tarapyndan gol çekilen sanawyň täze, ep-esli giňeldilen görnüşi respublikanyň ähli howpsuzlyk we gümrük postlaryna berildi.

Ondan öň gümrük gullugynyň we Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýolbaşçylarynyň oktýabr aýynyň başyndan ortalaryna çenli aýdylmadyk görkezmeleri bardy. Türkmenistanyň gümrük gullugynyň çeşmesi bu barada NW habarçysy Oraz Saryýewe aýtdy. Çeşmäniň habaryna görä, sanawda häzirki uly amnistiýa döwründe ýurduň häzirki prezidenti K. Berdimuhammedowyň günäsi geçilýän adamlaryň atlary, şeýle hem döwlet baştutany tarapyndan arassalanmak wagtynda işinden boşadylan işgärler bar. Öň daşary ýurt habar beriş serişdelerinde ýaýradylan maglumata görä, K. Berdimuhammedowyň hökümdarlygynyň başynda “gara sanaw” diýlip atlandyrylýan sanawda iki müňden gowrak adam bardy.

W. Wolkow, O. Saryýew.

"Nemes tolkuny"

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“