Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda 24 ýyl gulçulykdan soň - öýe.

Türkmenistanda 24 ýyl gulçulykdan soň - öýe.

Belarus zenany 24 ýyl gulçulykdan soň watanyna gaýtaryldy.

Belarusyň raýaty Walentina Wažnik Türkmenistanda 24 ýyl gulçulykdan soň watanyna gaýtaryldy. BelaPAN-a bu barada Belarusdaky Halkara Migrasiýa Guramasynyň wekilhanasy tarapyndan habar berildi.

Wekilhananyň wekilleri W.Wažnikiň gulçulykdaky ýagdaýlary barada gürrüň bermekden saklandylar. BelTA-nyň habar bermegine görä, onuň gaýdyp gelmegini görlüp-eşidilmedik ýagdaý hasaplaýarlar.

Wekilçilik "Belarusly aýalyň şeýle uzak wagtdan soň dogduk mekanyna gaýdyp gelmegi ilkinji ýagdaý" -diýdi.

HMG-a Walentina Wažnikiň uzak wagtlap ýoklugy baradaky habar garyndaşlaryndan geldi. Barlag bu aýalyň hakykatdanam pidadygyny tassyklady we watanyna gaýdyp gelmekde kömek berildi. Şol bir wagtyň özünde, wekilhana bu maglumatlaryň gizlinligine salgylanyp, Belarus aýalyň gulçulykdaky ýagdaýlaryny aýan etmekden ýüz öwürdi.

Walentina Wažnik häzirki wagtda Minskiň Merhemet öýünde bejergi alýar. Ýakyn günlerde oňa Belarusyň raýatlygy we hasaba alnan ýeri bolan pasport berildi. Wekilçilik Içeri işler ministrliginiň işgärlerine aýalyň ýetmezçiliklerine üns berendikleri we esasanam pasport almakda beren goldawlary üçin minnetdarlyk bildirdi. Wekilçilik: "Bu resminama bolmasa, Walentina maýyplygyny hasaba alyp ýa-da iş tejribesi bilen baglanyşykly meseleleri çözüp bilmezdi" -diýdi.

BelaPAN

http://naviny.by/rubrics/society/2007/03/02/ic_news_116_267598/

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“