Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Öňki hökümet işgärleriniň garyndaşlaryny yzarlamak dowam edýär.

Öňki hökümet işgärleriniň garyndaşlaryny yzarlamak dowam edýär.

Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda türkmen telewideniýesi ýurduň tomaşaçylaryna 2005-nji ýylyň dekabrynda öňki premýer-ministr Ýolly Gurbanmyradowdan konfiskasiýa edilen 2,5 million ABŞ dollaryny we 0,5 million ýewro görkezdi.

Aşgabatda dürli myş-myşlar ýaýrady. Aýdylyşyna görä, bu pul Hudaýberdiew köçesiniň öňki geçelgeleriniň birinde ýerleşýän Gurbanmyradowlaryň öýi ýykylanda tapylypdyr. Ýaşaýyş jaýy ýykylanda şäher we etrap häkimligi, ýerli ýaşaýyş jaý bölümi, işçiler, köp sanly garyndaşlary we goňşulary bardy. Başga bir wersiýa görä, bu pul Kaka sebitindäki öýüň aşagynda gömülipdir.

Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmenistanyň nebit-gaz pudagyna ýaňy-ýakynda ýolbaşçylyk eden Ýolly Gurbanmyradow 2005-nji ýylyň maý aýynda tussag edilipdi we döwlet emlägini ogurlamakda we daşary ýurt habar alyş gullugy bilen hyzmatdaşlykda uzak möhletleýin azatlykdan mahrum edilipdi.

Ýolly tussag edilenden soň, kiçi dogany Welmyrat birnäçe gezek prokuratura çagyryldy, 2005-nji ýylyň 5-nji iýulynda tussag edildi, ýöne soň boşadyldy. Dekabr aýynyň ortalarynda, goňşularyň aýdyşy ýaly, Welmyrat näbelli adamlar tarapyndan ýenjildi, "agzy açylmaz derejede" eňegi döwüldi. Beýleki gün Welmyradyň ýene tussag edilendigi belli boldy. Bu gezek başga birine degişli kwartirany zor bilen almakda şübhelenildi. Hukuk goraýjy çeşmäniň habaryna görä, Welmyrat Gurbanmyradow 12-18 ýyl azatlykdan mahrum edilip bilner.

Iýun aýynda Gurbanmyradow bilen baglanyşykly tussag edilenleriň käbiri barada ýapyk kazyýet işi geçirildi. Kazyýet diňlenişiginiň geçirilen ýerleri polisiýa tarapyndan gabaw astyna alyndy. Ýolly Gurbanmyradowyň nikaly aýaly Olga Kudratowanyň 8 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi mälim. Haýsy madda, derňewiň we kazyýet mejlisiniň nähili geçirilendigi entek belli däl. Kudratowa tussag edilenden soň, aýrylyşan öňki adamsy yzarlama kampaniýasy sebäpli işinden boşadylandygy bellärliklidir.

Ýene bir hasabat Owadan-Depede hökümde oturan Atamyrat Mawyýew bilen baglanyşykly (21.12.2004 belgili THF press-relizine serediň; 04.04.2005). Atamyradyň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşýandygyna salgylanyp, aýaly tomusdan bäri günäsini geçmek üçin haýyş edip başlady, emma olar ret edildi.

Dekabr aýynyň başynda Mawyýew maşgalasy 2004-nji ýylyň 15-nji dekabrynda hukuk goraýjy edaralara çagyrylandan soň öz janyna kast eden ogly Merdan üçin ýas tutdylar. Diňe bir ýyl geçensoň, Mawyýewleriň garyndaşlary, kärdeşleri we tanyşlary masgara edilen wezipeli adamyň maşgalasyna aç-açan baryp görmäge het edip bildiler.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.