Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Öňki içeri işler ministrine hukuk goraýjy edaralarynda işlemek gadagan.

 Öňki içeri işler ministrine hukuk goraýjy edaralarynda işlemek gadagan.

Türkmeniň prezidenti Saparmyrat Nyýazow bir gün öň "saglyk sebäpli" işden boşadylan öňki içeri işler ministri Aşyr Ataýewiň hukuk goraýjy edaralarda işlemegini gadagan etdi.

Nyýazow penşenbe güni agşam milli telewideniýede çykyş edip, öňki içeri işler ministriniň işine teswir beren "Külbämiň gyrasyndan işlemegiň we şol bir wagtyň özünde gowy ýaşamagyň wagty geçdi" -diýdi.

Prezident, hususan-da, 2002-nji ýylyň noýabr aýynda Nyýazowy öldürmek synanyşygy bilen Aşgabatda agdarlyşyk synanyşygy geçirilende, polisiýanyň başlygy wezipesinde işlän döwründe kemçilikler sebäpli Ataýewi berk tankytlady.

Öňki içeri işler ministri şol wagt hiç hili çäre görmedi, netijede Aşgabatda "iki aýlap bu ýerde döwlet agdarylyşygy, halkyň janyna kast etmek üçin taýynlyk gördüler" -diýdi.

Içeri işler ministrliginiň täze başlygy wezipesine ozal birinji orunbasar bolup işlän general-maýor Geldymuhammet Aşyrmuhammedow bellendi.

Aşyrmuhammedow 1957-nji ýylda doguldy. 1979-njy ýylda Gorkiý adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlady. Hünär boýunça - fizika mugallymy we 1982-nji ýyla çenli Hazaryň Çeleken şäherindäki 2-nji mekdepde işledi.

1982-1992-nji ýyllarda TSSR-iň KGB-sinde, soňra bolsa Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetinde birnäçe wezipelerde işledi. 1983-nji ýylda Minskde, soň bolsa 1985-nji ýylda Kiýewde KGB-iň ýokary kurslaryny gutardy. 1992-nji ýyldan 1997-nji ýyla çenli Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň ýokary derejeli işgäri.

1997-2002-nji ýyllar aralygynda - Ýaragly Güýçleriň Gury ýer güýçleriniň serkerdesi. 2002-nji ýylda Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellendi. Soňra, şol ýyl ýurduň içeri işler ministriniň birinji orunbasary wezipesine bellendi.

Wiktor Panow.

RIA Nowosti

Iň soňky habarlar

Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar