Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Hemme zat kadaly ýagdaýa gelýär.

Hemme zat kadaly ýagdaýa gelýär.

Garaz, ömürlük türkmen prezidentiniň aradan çykmagyndan soň ýüze çykan ses we bulaşyklyk ýuwaş-ýuwaşdan azalýar.

Ýurtda rejimiň ýumşadylmagy ýa-da hatda demokratik özgertmeler bilen baglanyşykly ýüze çykan umytlar hem azalýar. Halk Maslahatynyň (Halk Geňeşi) geçen adatdan daşary ýygnagy hemme zady öz ýerinde goýdy. Täze prezidentiň saýlawlary 11-nji fewralda meýilleşdirilýär we Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy M.Garaýew saýlaw netijelerini saýlawdan 10 gün soň däl-de, eýýäm 3 günden yglan edip biljekdigini aýtdy. Meniň pikirimçe, türkmenistanlylar we bu ýurtdaky ýagdaý bilen gyzyklanýanlar, saýlaw komissiýasynyň ýolbaşçysyndan tapawutlylykda, saýlaw netijelerini häzir takyk çaklap bolar.

Aslynda garaşylmadyk zat bolmady, rejim özüni gorady. Ýolbaşçylyk-girdejili iş. Ýene bir zat, özüni oppozisiýa diýip atlandyrýan adamlar köp zady ýitirdi. Ýurduň geljekki prezidenti G. Berdymuhammedow gaty ýaş, iň azyndan iň meşhur oppozisiýa liderlerinden has ýaş.

Bu, oppozisiýanyň işini bes etjekdigini aňlatmaýar. H.Orazow, N.Hanamow we A.Kulyýew häzirki türkmen häkimiýetlerine haýsydyr bir derejede täsir etmek üçin ýene birleşip biler. Ýokarda agzalan adamlaryň ýolbaşçylygyndaky oppozisiýa toparlarynyň işleriniň esasan ýurduň daşynda geçirilýändigine garamazdan, Nyýazow bu adamlardan ägädi. Häzirki häkimiýetleriň bu oppozisiýaçylaryň işine garşy çykmak üçin elinden gelenini etjekdigi äşgärdir. Özüni oppozisiýa diýip atlandyrýan başga, az tanalýan toparlar bar. Mysal üçin, Türkmenistanyň belli bir Ýokary geňeşi bar. Onuň işi kölegeli ministrleri we sebitleriň ýolbaşçylaryny bellemek bilen çäklenýär. Bu “garry ynanýanlar” geçen asyryň 90-njy ýyllaryndan başlap, Türkmen SSR-iň konstitusiýasyna hormat goýýarlar we özleriniň oýlap tapan dünýäsinde ýaşaýarlar. 23-nji güni (Nyýazow ölenden iki gün soň) bu Geňeş ýerine ýetiriji Daşary işler ministrini bellemek barada karar çap etdi. Bu bellemek kararynyň manysyny bilemok. Öň bu ýer öňem boşdy, soň iň bolmanda özüni bilgeşleýin görkezmek isleýän bir adam ýüze çykdy, ýa-da öňki “ministr” öz wezipesini gowy ýerine ýetirmedi (haýsylary işleri, bilmek gyzykly). Bir söz bilen aýdylanda, bu adamlar hemme zatdan beter oýnaýarlar, ýa-da bir iş edýärler Şoňa görä-de, olar hakyky ministrlere howp salmaýarlar.

Bu günler, hinlerden çykan mör-möjek ýaly, ýer ýüzüne çykdyler, bir wagtlar Türkmenistandan gidenler indi köpden bäri syýasy çäklere öwrüldiler. Ýyllar boýy hiç hili iş görkezmediler. Emma indi bir pursat döräp, olar ýiti oppozisiýaçy boldular. Birneme wagt geçensoň, hemme zat köşeşse, olaram köşeşerler. Garaşsyz Türkmenistanyň taryhy ikinji aýlawa gitdi.

Esen Aman.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....