Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň raýatynyň şahsyýeti we elektron kartoçkasy.

Türkmenistanyň raýatynyň şahsyýeti we elektron kartoçkasy.

Şol bir wagtyň özünde daşary ýurda gitmek we Türkmenistana girmek üçin daşary ýurt pasporty hödürlener. Häzirki ýeke (raýat we daşary ýurt) pasportynyň ýerine iki täze resminamanyň girizilmegi baradaky makalalar mejlis tarapyndan kabul edilen “Migrasiýa barada” kanunda bar. Türkmenistanyň raýatlarynyň hem-de daşary ýurt raýatlarynyň ýurdunda girmek we çykmak we hereket meselesini kadalaşdyrýan birnäçe kanunlary birleşdirdi.

"16 ýaşa ýeten we 10 ýyl möhlet bilen berlen her bir raýat üçin şahsyýetnama berilýär" diýilýär. Sessiýada raýatlaryň şahsy maglumatlary barada elektron maglumatly kartoçkalar Türkmenistanyň ilatynyň bitewi sanawyny döretmek üçin amatlydygy bellenildi. "Migrasiýa barada" kanunyň beýleki meseleleriniň arasynda migrasiýa proseslerini kadalaşdyrmak we durnuklaşdyrmak bar.

Şeýlelik bilen, kanunyň 45-nji maddasynda diňe bir raýatyň ýaşaýan ýerinde hasaba alynmagy däl, eýsem ýurduň içinde bolýan ýerinde hasaba alynmagy hökmany talap kesgitlenýär, bu öň beýle däldi. Bu kanuna laýyklykda, hemişelik ýaşaýan ýeriniň daşynda 45 senenama güni gutarmanka wagtlaýyn ýaşaýan ýerinde resmileşdirilmeli.

Sentran.

Iň soňky habarlar

P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly bolýarlar
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly...
Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.
Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky...