Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

THF-niň Aşgabat mekdebinde bolan waka barada maglumaty.

THF-niň  Aşgabat mekdebinde bolan waka barada maglumaty.

Bellik: THF-den maglumat günüň dowamynda alyndy we bir blokda jemlendi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy Aşgabat şäheriniň Engels köçesinde ýerleşýän 4-nji orta mekdebiniň näbelli sebäplere görä ýapylan habaryny aldy. Okuwçylara näbelli wagta çenli dynç almaga gitmäge rugsat berildi, mugallymlaryň mekdebe gelmegine rugsat berilmedi. Mekdebe daşarky adamlara girmek rugsat berilmeýär, gapyda polisiýa işgärleriniň güýçlendirilen garawuly bar.

Şu gün, Aşgabat wagty bilen 12:30-dan başlap, haýwanat bagyndan başlap, Nyýazow etrabynyň häkimligine çenli mekdebiň ýerleşýän ýeri polisiýa tarapyndan gabaw astyna alyndy. Golaýdaky jaýyň ýaşaýjylary: "Mekdep binasynda üç sany Marly ýigidiň atyşyk gurandygyny aýdýarlar" -diýdi.

Bolan wakanyň beýleki görnüşleri şäherde ara alnyp maslahatlaşylýar: olaryň birine görä, mekdebe partlaýjy enjam oturdyldy, beýlekisine görä, waka ýarag bilen baglanyşykly.

Öýlän sagat 4:00-da goňşy jaýda ýaşaýan Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Gulýa: "Indi etrapda hemme zat asuda, polisiýa dargady, mekdep işgärleri mekdebiň howlusynda peýda boldy, ýöne okuwçylara entek rugsat berilmeýär" -diýdi.

Mekdep işgärleriniň hekaýalaryna görä, polisiýa mekdebiň binasynda oturdylan partlaýjy enjam barada jaň aldy. Sapaklary kesip, sagat 12:00-da mekdep administrasiýasy okuwçylary, mugallymlary-da öýlerine iberdi. Mekdebiň töweregindäki binany polisiýa gabady. Bir sagatdan soň polisiýa dargady. Soňra sagat 14:00-da meýdany ýene gabady.

Birnäçe okuwçynyň ene-atasy polisiýa jaň edip, ýagdaýy anyklamaga synanyşdy, ýöne nobatçy polisiýa telefona jogap bermeýän häkimiýetlere degişlidir.

Şu gün 18:00-da. Aşgabat şäheriniň häkimginde Aşgabat şäheriniň ýolbaşçylarynyň gyssagly ýygnagy meýilleşdirildi. Şäherdäki NN mekdepleriniň biriniň müdiri 4-nji mekdepde bolan waka barada maglumaty tassyklady, ýöne hiç kimde takyk maglumat ýok we häkimiýetler hemişe bolşy ýaly metbugata hiç hili maglumat bermeýärler.

Duşuşykda beýlekiler bilen bir hatarda şäher ýolbaşçylarynyň şu günki №4 belgili mekdepde bolup geçen ýagdaýlara meňzeşligi ara alnyp maslahatlaşylar diýlip çaklanylýar. Görnüşinden, şu gün etrap we polisiýa işgärleri gyssagly ýagdaýda şäher we etrap mekdepleriniň müdirlerinden polisiýa işgärleriniň: "Adatdan daşary ýagdaýlarda özüni nähili alyp barmaly" mowzugy boýunça orta mekdep okuwçylarynyň arasynda gysga wagtda brifing geçirdi” diýip kepilnama ýygnap başladylar. Aslynda, şol bir direktoryň aýdyşy ýaly, hiç kim beýle brifing geçirmedi, şahadatnama bolsa häkimliklere resmi taýdan tabşyrmak üçin zerur.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.