Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan iň ýokary senzura bilen ilkinji üç ýurda girdi.

Türkmenistan iň ýokary senzura bilen ilkinji üç ýurda girdi.

Jurnalistleriň hukuklaryny goramak boýunça halkara komitetiniň (CPJ) habaryna görä, habar beriş serişdeleriniň iň berk gözegçilik astyndaky ýurtlaryň sanawynda Demirgazyk Koreýa, Mýanma (Birma) we Türkmenistan birinji orunda durýar.

Mundan başga-da, CPJ tarapyndan düzülen ilkinji on sanawda Belarus, Kuba, Ekwatorial Gwineýa, Eritreýa, Liwiýa, Siriýa we Özbegistan bar.

Nýu-Ýorkda ýerleşýän jurnalistleriň hukuklary boýunça halkara komitet 100-den gowrak ýurtda metbugat azatlygyna yzygiderli gözegçilik edýär.

Sanaw 3-nji maýda bellenilýän Bütindünýä metbugat azatlygy güni üçin wagtynda çap edildi.

On ýurduň hemmesinde metbugat döwletiň berk gözegçiligine ýa-da basyşyna sezewar edilýär. Şeýle-de bolsa, olaryň köpüsi oppozisiýany basyp ýatyrmak we häkimiýete geçmek üçin metbugat gözegçiligini ulanýan "diktatorlara" degişlidir diýip, CPJ-iň ýerine ýetiriji direktory Anna Kuper aýtdy.

Mundan başga-da, bu ýurtlar "negatiw wakalary habar bermekden düýbünden çydamsyz" we raýatlaryň hal-ýagdaýy barada alada etmeýär diýip, Kuper metbugat ýygnagynda Demirgazyk Koreýadaky açlygy we 2005-nji ýylyň dekabrynda Mýanmardaky sunamini öz içine almaýandygyny aýtdy, mysal üçin, Iňlis teleýaýlymynyň BBC ýaýlymynyň ýaýlymlaryny diňlemek tussag edilip bilner.

Demirgazyk Koreýada diňe oňyn "habarlar" efirde görkezilýär, sebäbi habaryň paýlanmagy üçin döwlet metbugaty jogapkär diýip CPJ hasabatynda aýdylýar.

CPJ-iň habaryna görä, Liwiýada garaşsyz telewideniýe we radio ýaýlymlary we garaşsyz metbugat serişdeleri ýetmezçilik edýär, Ekwatorial Gwineýada bolsa ýeke-täk hususy kanal prezidentiň ogly Teodoro Obiang Nguema Mbasogo degişlidir.

Türkmenistanda milli kanallar teleýaýlymyň ekranynda prezident Saparmyrat Nyýazowyň şekili bilen ýaýlymlara ýoldaşlyk edýär.

On-dan gowrak daşary ýurt habarçysy 2005-nji ýylyň maý aýynda Andijanda bolup geçen wakalary beýan edendigi üçin Özbegistandan gitmäge mejbur boldy, şaýatlaryň sözlerine görä 500-den gowrak adam öldi.

Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň gaýtadan saýlanmagy bilen baglanyşykly oppozisiýanyň pikirini görkezýän jurnalistler huligançylykda aýyplanyp tussag edildi.

Kuba metbugatyna Kommunistik partiýa gözegçilik edýär. CPJ jurnalistleriň tussag edilmeginiň sany boýunça dünýäde iň ýokary orunda durýar.

CPJ-e görä, Eritreýada hususy habar beriş serişdeleriniň ýoklugy ýurdy "dünýäniň beýleki ýerlerinden diýen ýaly gizledi we garaşsyz maglumata elýeterli däl".

Siriýanyň hususy teleýaýlym we radio kanallary ýa-da bar bolany rejimi goldaýanlara degişlidir ýa-da syýasy habarlary ýaýratmaga rugsat berilmeýär.

Reýter

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.