Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Häkimiýetler telewizion gepleşikleriň hili barada alada edýärler.

Häkimiýetler telewizion gepleşikleriň hili barada alada edýärler.

NBCA metbugat hünärmenleriniň pikiriçe, türkmen telewideniýesiniň we radiosynyň işini gowulandyrmak we jemgyýetiň arasynda meşhur etmek üçin tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrmak ýeterlik däl - senzurany ýatyrmak, žurnalistler üçin döredijilik azatlygyny üpjün etmek we işgärleriň hünärlerini ýokarlandyrmak zerur.

17-nji awgustda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň giňeldilen mejlisinde çykyş edip, türkmen metbugatynyň işinde "köp kemçilikleri" belläp geçdi. Barlanmadyk maglumatlaryň köplenç radioda ulanylýandygyny, käbir teleýaýlym programmalarynyň çeperçilik derejesiniň “islenýän täsiri galdyrmaýandygyny” we häzirki zaman tehnika we radio žurnalistikasynyň usullarynyň ulanylmaýandygyny aýtdy.

Gurbanguly Berdimuhammedow çap metbugatynyň, radio we teleýaýlym kanallarynyň işini birnäçe gezek tankytlady, netijede iki medeniýet we telewideniýe we radio ýaýlym ministrini çalşyp, Aşgabatda 470 metrlik ultra-modern tehnologiýa bilen telewizion diň gurmak kararyna geldi.

Wideo redaktirleme enjamlary bilen üpjün etmek üçin iňlis kompaniýasy “Eurasia Trans Limited” bilen eýýäm üç ýarym million ABŞ dollary möçberinde şertnama baglaşyldy.

Şeýle-de bolsa, žurnalistler we synçylar tehniki döwrebaplaşdyrmagyň metbugat önümleriniň hiline düýpli täsir etmejekdigini bellediler. Žurnalistleriň ýagdaýy üýtgewsiz galýar, sebäbi häkimiýetleriň basyşy astynda hiç hili erkinlik duýman işlemegini dowam etdirýärler.

Häzirki wagtda milli radio we türkmen dilinde ýaýlym berýän dört sany döwlet teleýaýlymy Türkmenistanyň çäginde ýaýlyma berilýär.

Her teleýaýlymyň gündelik ýaýlymy 17 sagada golaý dowam edýär, efir wagtynyň 10% -i içerki habarlara, 25% -i çeper we animasiýa filmlerini görkezmek üçin sarp edilýär, galan wagty aýdym-saz we ideologiýa programmalaryny, gün içinde efirde birnäçe gezek gaýtalap ýaýlyma berýär

Türkmenistanyň habar beriş serişdeleriniň başlyklary we baş redaktorlary öz wezipelerine gönüden-göni prezident tarapyndan bellenilýär we çap edilen, ses we wideo önümleriniň hemmesi Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň metbugat döwlet syrlaryny goramak komiteti tarapyndan senzuradan geçirilýär.

“Döwlet entek erkinlik bermäge taýyn däl. Ähli habar beriş serişdelerinde berk senzura bar, onuň astynda erkin döredijilik gözlegleri bolup bilmez "-diýip Aşgabatly žurnalist aýdýar. Mundan başga-da, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýagdaýyna žurnalistikanyň häzirki zaman ülňüleri bilen tanyş başarnykly işgärleriň ýoklugy hem täsir edýär, az sanly türkmen metbugatynda Sowet döwründe tälim alan we öz-özünden öwrenen redaktorlary işe alandygy sebäpli, soňky 10 ýylda ýaş žurnalistleriň uniwersitetlerde taýýarlygy ýatyryldy.

“Telewideniýe täze programmalary, täze ýaýlym düşünjesini ösdürmeli, ýöne muny kim eder? Telewideniýe işgärleri indi adamlara garanyňda wideo kameralarynyň köpdügi barada degişýärler "-diýip, bir media synçysy aýdýar.

NBCA

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.