Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan we ÝUNISEF çagalara immunizasiýa üçin sanjymlary satyn almak barada memoranduma gol çekdiler.

Türkmenistan we ÝUNISEF çagalara immunizasiýa üçin sanjymlary satyn almak barada memoranduma gol çekdiler.

Türkmenistan we ÝUNISEF çagalara öňüni alyp bolýan ýokanç keselleriň öňüni almak üçin möhüm sanjymlary, dermanlary we beýleki lukmançylyk enjamlaryny satyn almak barada memoranduma gol çekdiler.

ÝUNISEF Kopengagendäki iň uly satyn alyş merkezleriniň biriniň üsti bilen ýokary hilli sanjymlary we enjamlary elýeterli bahadan üpjün eder” diýip, ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili Mahbub Şerif şu gün Türkmenistan hökümeti bilen ÝUNISEF-iň arasynda gol çekilen Özara düşünişmek Memorandumynyň ähmiýeti barada teswir berdi.

Şerif: "Bu, Türkmenistan hökümeti üçin çagalaryň saglyga, goraga, ýaşamaga we ösüşe bolan hukuklaryny üpjün etmek üçin uly ädim" -diýdi. Öňümizdäki dört ýylyň dowamynda / 2006-2009 / ÝUNISEF Türkmenistan hökümetine iki ýaşa çenli çagalary gyzamyk, inçekesel, difteriýa, üsgülewük, tetanoz, B gepatit we poliomiýelit garşy immunizasiýa etmekde kömek eder.

Immunizasiýa pudagynda Türkmenistan hökümeti bilen ÝUNISEF-iň arasyndaky hyzmatdaşlyk 1994-nji ýylda başlandy. Şol döwürde gol çekilen sanjym garaşsyzlygy başlangyjyna görä, Türkmenistan milli immunizasiýa maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi üçin zerur sanjymlary alyp başlady. 2002-nji ýylda Türkmenistan çagalary wirus gepatitine garşy ähliumumy immunizasiýa edip başlady. Şu güne çenli Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň habaryna görä, tutuş ýurt boýunça çagalaryň immunizasiýa derejesi 97-98 göterime ýetdi.

Anna Kurbanowa.

ITAR-TASS.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“