Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Näbelli adam jurnalisturnalist Soltan Açylowanyň öýündäki daşarky kondisioner enjamynyň turbasyny kesdi

Näbelli adam jurnalisturnalist Soltan Açylowanyň öýündäki daşarky kondisioner enjamynyň turbasyny kesdi

25-nji ýanwar gijesinde näbelli bir adam garaşsyz türkmen jurnalisti Soltan Açylowanyň öýüniň daşynda açyk duran kondisioner turbasyny kesdi.

Açylowa maýyp ogly bilen Parahat-7 ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýyş jaýynyň birinji gatynda ýaşaýar. Ir sagat 1:50-de öýüniň daşyndaky seslerden oýandylar we penjireden seredip, paýtagtyň jemgyýetçilik hyzmatlarynyň işgärleriniň geýen sary ýelekde bir adamyň gaçýandygyny gördüler.

Irden Soltan Açilowa etrap polisiýa merkezine üç gezek jaň etdi, ýöne jogap almady.

Geçmişde ençeme gezek hüjüm edilen we prowokasiýa edilen Açylowa polisiýanyň özüne garşy gorkuzma çäreleri taýýarlanylanda mydama bir gapdala çykýandygyny we jaňlara jogap bermeýändigini öňe sürýär.

Soňra Açylowa Aşgabadyň Berkararlyk etrabynyň polisiýa bölüminde beýannama ýazdy.

Birnäçe ýyl mundan ozal hüjümçiler Açylowanyň ogluna degişli ulagyň penjirelerini döwensoň, polisiýanyň bu meseläni çözjekdigine umyt etmeýär. Soňra polisiýa beýannama we wideo ýazgysynyň bardygyna garamazdan hiç hili çäre görmedi.

Açylowanyň aýdyşyna görä, ýaşaýyş toplumyndaky jaýlarda ýyladyş gowy işlemeýär we turbalar yzygiderli döwülýär, şonuň üçin öýüni ýylatmak üçin kondisioner ulanýar. Indi onuň öýi kondisioneriň turbasynyň kesilendigi sebäpli gyş günleri gyzdyrman galdy.

Ozal öz hukuklaryny işjeň goraýan beýleki raýatlara garşy şuňa meňzeş gorkuzma taktikalary ulanylýardy. Mysal üçin, näbelli bir adam jaý bölünip berilmegini talap eden Gülsenem Taganowanyň kwartirasyna barýan telefon simlerini kesmişdi.

Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.
TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.
Türkmenistanyň hökümetin ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?
Türkmenistanyň hökümeti ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?
Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).
Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).
Интервью правозащитника В.Пономарева для ТХФ/Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarewyň THF beren gürrüňi
Интервью правозащитника В.Пономарева для ТХФ/Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarewyň THF beren gürrüňi
Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.
Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.