Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Näbelli adam jurnalisturnalist Soltan Açylowanyň öýündäki daşarky kondisioner enjamynyň turbasyny kesdi

Näbelli adam jurnalisturnalist Soltan Açylowanyň öýündäki daşarky kondisioner enjamynyň turbasyny kesdi

25-nji ýanwar gijesinde näbelli bir adam garaşsyz türkmen jurnalisti Soltan Açylowanyň öýüniň daşynda açyk duran kondisioner turbasyny kesdi.

Açylowa maýyp ogly bilen Parahat-7 ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýyş jaýynyň birinji gatynda ýaşaýar. Ir sagat 1:50-de öýüniň daşyndaky seslerden oýandylar we penjireden seredip, paýtagtyň jemgyýetçilik hyzmatlarynyň işgärleriniň geýen sary ýelekde bir adamyň gaçýandygyny gördüler.

Irden Soltan Açilowa etrap polisiýa merkezine üç gezek jaň etdi, ýöne jogap almady.

Geçmişde ençeme gezek hüjüm edilen we prowokasiýa edilen Açylowa polisiýanyň özüne garşy gorkuzma çäreleri taýýarlanylanda mydama bir gapdala çykýandygyny we jaňlara jogap bermeýändigini öňe sürýär.

Soňra Açylowa Aşgabadyň Berkararlyk etrabynyň polisiýa bölüminde beýannama ýazdy.

Birnäçe ýyl mundan ozal hüjümçiler Açylowanyň ogluna degişli ulagyň penjirelerini döwensoň, polisiýanyň bu meseläni çözjekdigine umyt etmeýär. Soňra polisiýa beýannama we wideo ýazgysynyň bardygyna garamazdan hiç hili çäre görmedi.

Açylowanyň aýdyşyna görä, ýaşaýyş toplumyndaky jaýlarda ýyladyş gowy işlemeýär we turbalar yzygiderli döwülýär, şonuň üçin öýüni ýylatmak üçin kondisioner ulanýar. Indi onuň öýi kondisioneriň turbasynyň kesilendigi sebäpli gyş günleri gyzdyrman galdy.

Ozal öz hukuklaryny işjeň goraýan beýleki raýatlara garşy şuňa meňzeş gorkuzma taktikalary ulanylýardy. Mysal üçin, näbelli bir adam jaý bölünip berilmegini talap eden Gülsenem Taganowanyň kwartirasyna barýan telefon simlerini kesmişdi.

Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Azatlyk Radiosy   „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
Azatlyk Radiosy „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI GADAGAN.
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI...
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
 Azatlyk Radiosy  “Meni sem edip bilmezler”: Türkmen žurnalisti Ýewropa goýberilmezliginden soň
Azatlyk Radiosy “Meni sem edip bilmezler”: Türkmen žurnalisti Ýewropa goýberilmezliginden soň