Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Wiza almak üçin häkimiýetlere garşy talaplardan boýun gaçyrmaly" diýip şaýat gürrüň berýär.

"Wiza almak üçin häkimiýetlere garşy talaplardan boýun gaçyrmaly" diýip şaýat gürrüň berýär.

Ýakynda Türkmenistandan gelen bir türkmen migranty bilen habarlaşdyk. Howpsuzlyk sebäpli, giden senesini we adyny çap etmezligi haýyş etdi.

Ol adam gitmezden ozal wiza merkeziniň birnäçe otagynda gezmäge mejbur bolandygyny, “klinikada lukmançylyk barlagyndan geçýän ýaly we işgärleriň soraglaryna jikme-jik jogap bermeli: nirä barýarsyňyz? Haçan gaýdyp gelersiň? Sen nirede işleýärsiň?

Iň soňky otagda, penjireden, aşakdaky ýaly öňünden düzülen bir sowalnama gol çekmäge berýärler:

„Men, A.F.A, gidýän ýurdumda Türkmenistanyň mertebesine zyýan ýetirjek çärelere gatnaşmajakdygyma söz berýärin, gidýän ýurdumyň kanunlaryny bozmaryn.

Mundan beýläk Migrasiýa gullugy halkara howa menzilinde tussag eden halatynda, häkimiýetlere garşy hiç hili talap bildirmerin we çäre görmerin“.

Pasport maglumatlaryňyzy ýazmagyňyzy we gol çekmegiňizi talap edýärler. Bu gol bolmasa wiza berilmez. Ýagny, adam öz eli bilen kanuny hukuklaryny mundan beýläk-de goramak üçin päsgelçilik döredýär.

Mundan başga-da, bu adam gideninde ýüze çykan korrupsiýa we para barada gürledi.

Ol öz täsirlerini türkmen dilinde ýazylan hatynda beýan etdi.

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistan hökümetiniň haýyşy boýunça Türkiýe Türkmenistan raýatlary üçin wiza düzgünini girizdi. Şeýle-de bolsa, ýurtdaky işsizlik sebäpli daşary ýurda, şol sanda Russiýa gitmek isleýänleriň sany azalmady. Bu aralykda, Türkmenistandan ýerli migrasiýa edaralarynyň gijikdirýändigi we käbir ýagdaýlarda biometrik pasportlaryň berilmegini togtatýandygy barada habarlar bar. Şu günler pasportlary uzaltmak üçin arzalary tabşyrmak üçin onlaýn hasaba alyş hem bes edildi. Hususan-da, Azatlyk radiosy muňa ünsi çekd i.

Soňky ýyllarda türkmenleriň pasportlaryny almak üçin nobatlar we paralar gyzgalaňly meseleleriň biri bolmagynda galýar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1