Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda azatlykdan mahrum edilen ýerlere gözegçilik: şaýatlaryň gürrüňi.

Türkmenistanda azatlykdan mahrum edilen ýerlere gözegçilik: şaýatlaryň gürrüňi.

THF Türkmenistanda tussag edilýän ýerlere gözegçilik etmegini dowam etdirýär. Aşakda Maryda öň tussag edilen we MR / D-14 işgäriň şaýatlygy.

1. Öňki iş kesilen. 2004-nji ýylda 8 ýyl azatlykdan mahrum edilen 30 ýaşly MM (howpsuzlyk sebäpli has jikme-jik maglumat berilmeýär), şu ýyl oktýabr aýynyň ahyrynda beýlekiler bilen bilelikde günä geçiş edildi. Adatça, möhletiniň üçden birini ýerine ýetiren we mahrum ýeriň administrasiýasyndan hiç hili arz-şikaýaty bolmadyk adamlar amnistiýa bil baglap bilerler. MM nädip bagtlylaryň sanawyna girmegi başardy we türkmen türmelerinde saklamagyň şertleri baradaky hekaýasy (käbir kadadan çykmalar bilen awtoryň stili saklanýar).

“Tejendäki suddan öňki tussaghanada gelen ilkinji günlerimden, tanyşlarymyň kömegi bilen men aýratyn kamerada boldum (ýerli sözde “Baur külbesi” diýilýär). Bu kamerada 6 aý galmak üçin 2500 dollar töledim. Operasiýa we rejim işleri boýunça başlygyň orunbasary maýor Baýbykow Rafik Mahmudowiç maňa kömek etdi. Tejen deslapky tussaghanasy Ýaşlyk şäherine geçirilip başlanda, men Daşoguz aýallar koloniýasynda boldum.

Zenanlar koloniýasynda DZ-K / 8, 10 günlük karantin wagtynda, men günlük arassaçylyk işleri üçin çykmadym, şonuň üçin garawullara 500 000 manat töledim. Karantinadan soň, 1 000 000 manada, 3 aýlap hassahananyň blogunda ýer satyn aldym. Ýöne iki aýdan soň hassahananyň blogunyň başlygyny çalyşdylar we täze başlyk galan aý üçin ýene şol mukdarda pul tölemegimi talap etdi. Men boýun towladym we 400,000 manata kazarmada ýer satyn aldym. Barakdaky ýer üçin pul tölemedik bolsam, açyk howada ýa-da iň gowusy koridoryň bir ýerinde, polda saklanardym. Ýagdaýlar erbet, hapa we agyr işe gitmezlik üçin howpsuzlyk düzgünleri (zähmet - takmynan THF) berjaý edilmeýän we ol ýerdäki adamlar kem-kemden maýyplara öwrülýär, men topara 500 000 manat berdim: ol meni kiçi tikinçilik atelýesine hasaba aldy. Her gün atelýede işlemäge gitdim, ýöne hiç zat etmedim, munuň üçin 150 000 manat töledim, şonuň üçin işimi töläp bilmeýän aýallar ýerine ýetirdi.

Koloniýada 6 kazarma, 6 bölüm, hassahana blogy, administratiw we senagat sebitleri bar. Senagat meýdanynda tikinçilik dükany, giňeldilen toýun kerpiç guýmak üçin dükan, ýüň gaýtadan işleýän dükan - “ýüň ýuwujy”, boýag dükany, haly dükany we çörek bişirýän dükan bar. Tölemeýän aýallar, senagat pudagynda her gün köp zähmet çekýärler. Iň hapa we iň zyýanly, ýüň çotgasyny daranda çykýan tozany we kirleri aýallar dem alýarlar. Umuman aýdylanda, Daşoguz aýallar koloniýasynda tussag edilmegiň şertleri gaty erbet. Ähli hyzmatlar üçin tölemeli bolýarsyňyz: kazarmada adam köp, tölege ukypsyzlar polda saklanýar, olar üçin düşek ýok, hammam tölegli, hajathana daşarda. Gündelik duşuşyklar tölenýär, tölemeseňiz, ýylda duşuşyk diňe barlar arkaly bolýar. Bagyşlanmazdan ozal (2005-nji ýylyň oktýabr aýy - takmynan THF) koloniýada 2000 töweregi aýal saklandy. Türmäniň köp bolmagy sebäpli, häkimiýetler gelýän wagty hormat goýulmaýar, duşuşyk wagtyny ýarym kesýärler we düşündiriş bermeýärler. Şeýle hem, administrasiýa jübüsini doldurmak üçin her ýyl geçirilýän bagyşlamany ulanýar: öňünden pul tölänlere koloniýadan ilkinjileriň arasynda çykmaga rugsat berildi, beýlekiler bilkastlaýyn birnäçe gün tussag edilýär. Dolandyryşyň aýallara bolan garaýşy ýigrenji.

Içerki türme ýaly bir zat bar: amnistiýa sezewar edilmeýän aýallar üçin aýratyn izolirlenen ýer. Bular bankyň ozalky işgärleri, bular Nyýazowy janyna kast etmekde günäkärlenýänleriň ýa-da uly ogurlykda günäkärlenýän ýokary derejeli resmileriň garyndaşlary we öz hukuklaryny we şuňa meňzeş zatlary sarsdyrýanlar. Olaryň 400-den gowragy bar, beýlekilerden aýratynlykda gözenegiň aňyrsynda saklanýar, hiç kimi görmäge rugsat berilmeýär, zat getirilmegine rugsat berilmeýär, baryp görmäge-de rugsat berilmeýär *. Olar heýwere keseline meňzeýär, olara görmek hatda koloniýanyň işgärleri üçinem çäklendirilýär. Resmiler olaryň hasabyna girdeji gazanmak isleýärler, ýöne çörek ýerini ýitirmekden gorkýarlar.

Prezident Nyýazowyň (2005-nji ýylyň 10-njy iýuly, Ministrler Kabinetiniň mejlisinde - takmynan THF) eden çykyşyndan soň, Daşoguz düzediş bölüminiň içerki gullugynyň maýory Gurbanbaýewa O. koloniýanyň başlygy wezipesine bellendi. Onuň kömekçisi wezipesinde ýaş operasiýaçy Rejepowa Maral bar: aýallary ýüzüne urýar, eşiklerini ýyrtýar we esassyz jeza kamerasyna iberýär. **

Bagyşlamak praktikasynyň häkimiýetler tarapyndan tussaglary bagyşlamak üçin däl-de, eýsem işgärleriň her ýyl jübüsini dolduryp bilmekleri üçin ulanylýandygyna ynanýaryn. Nyýazow çykyşynda ýetip gelýän günä geçiş barada aýdan badyna, aýallar sanawlara girmegine kömek etmek üçin koloniýanyň ýolbaşçylaryna ýüz tutup başladylar. Iş kesilenleriň garyndaşlary degişli baglanyşyk gözläp başladylar. Para prokurorlara, DINA-nyň (Jezalandyryş bölümi - takmynan THF) işgärlerine, türme administrasiýasyna berildi, mukdary 5000 ABŞ dollaryna ýetýär”

* THF belligi: Maglumatlarymyza görä, iş kesilen aýallaryň arasynda kazyýetiň karary bilen umumy rejim koloniýasyna iberilenler bar, ýöne olar "aýratyn" bolansoň, kanun düzgünlerini bozup berk rejimde saklanýar. Bu adamlaryň we olaryň garyndaşlarynyň arzalary we şikaýatlary “ýörite” tussaglaryň tussag edilmeginiň şertleriniň hasam kynlaşmagyna sebäp bolýar.

** gyzdyrylmadyk otag, ýarym açyk üçekli.

2. MR / D-14 işgäri Mary. ÇÇ-den türkmenleriň türmelerinde saklamagyň şertleri barada gürrüň bermegini haýyş etdik. - anketamyza jogap bermäge razy bolan MR / D-14 işgäri. (Adam suddan öňki tussaghanada işlemegini dowam etdirýär, şonuň üçin ady we familiýasy berilmeýär).

24 soragyň 16-syna jogap berildi, galan soraglar bolsa, ÇÇ-e görä. gizlin maglumatlar we olary paş etmekden gorkýar. Soraglaryň doly tekstini sahypanyň birinji sahypasynda tapyp bilersiňiz.

1. Siziň pikiriňizçe, tussag etmek we kazyýet tertibinde işlemek nä derejede maksatly? KIÇIÇJIK JENAÝATLAR ÜÇIN, ADATÇA, HEMIŞE KESGITLI TUSSAG EDILMEDIGI BARADA AÝDYLÝAN HEM BOLSA, ADATY MAKSAT. REPRESIÝA AKYMYNA DÜŞEN ADAMLAR HAKDA AÝTMALY BOLSA, OLAR REJIME ÝARAMAÝAN ADAMLARYŇ GARYNDAŞLARY ÝA-DA KÄRDEŞLERI, ONDA BÄRDE IŞLERINIŇ AÇ-AÇAN GALPLAŞDYRYLANDYGYNY GÖRMEK BOLÝAR.

2. Derňew wagtynda we tussaglykda gödeklik, urmak, gynamak - HAWA

3. Para almak, häkimiýetler tarapyndan şantaj etmek - HAWA

4. Aklawçylaryň kabul edilmegi - HEMMESI däl

5. Duşuşyklar (şertler, yzygiderlilik, dowamlylyk) - Kazyýetden soň

6. Geýimleri, dermanlary, iýmitleri geçirmek mümkinçiligi – Sülçi tarapyndan para bilen 7. Aklawçy, garyndaşlar bilen telefon arkaly söhbetdeşlik mümkinçiligi - Hiç haçan

8. Ýeri (ýörite edaranyň takyk ady) - MR / D-14 UPMW köçe. TOLSTOY, Mary

9. Edarada näçe adam bar-2005-nji ýylyň sentýabr aýynda 1000 adam bardy

10. Öyjügiň meýdany - 2,5 inedördül metr.

11. Öýjükde näçe adam bar – sany kesgitlenmeýär

12. Tutulmagyň şertleri (hammam, güneşli düşek, düşek bilen üpjün etmek) - Bularyň hemmesi elýeterli, ýöne düşek örtügi şeýle bir hapa welin, tussaglar mümkin boldugyça öýlerinden almaga synanyşýar.

13. Lukmançylyk işgärleri tarapyndan barlag – GAÝRAGOÝULMASYZ ÝAGDAÝ BOLANDA

14. Derman serişdeleriniň barlygy - MINIMUM

15. Iň ýaýran keseller - TUBERKULEZ

16. Nahar: - Günde 3 WAGT

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar