Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen häkimiýetleri, migrasiýa düzgünlerini bozan raýatlary Türkiýeden deportasiýany gurap başlady.

 Türkmen häkimiýetleri, migrasiýa düzgünlerini bozan raýatlary Türkiýeden deportasiýany gurap başlady.

4, 5 we 6-njy awgustda Türkiýede türkmenleri-bikanun migrantlary ugratmak boýunça güýçlendirilen işler geçirildi diýip olaryň biri habar berdi.

Merkeziň çeşmesiniň beren habaryna görä, 5-nji awgust gijesinde türk häkimiýetleri Erzurum şäherindäki deportasiýa merkezinde bolan türkmenleri ýygnap, olary Türkmenistana iberdi.

Ondan öň, 3-4-nji awgustda Malatýa, Wan we beýleki migrasiýa merkezleri bikanun migrantlary Erzurum şäheriniň merkezine iberdi. Ol ýere gelen konsullygyň iki işgäri, bikanun migrantlar üçin Türkmenistanyň raýatlygyny tassyklaýan resminamalar taýýarlap başlady. Pasportlarynyň möhleti gutaranlara resminamalaryny diňe deportasiýa etmek üçin täzelemek üçin möhür basylýar we resminamalary ýitirilenlere Türkmenistana gaýdyp barmak üçin şahadatnama berilýär. Konsullygyň işgärleri watandaşlaryň her biri bilen aýratyn gürleşýär - diýip, 8 aýdan gowrak wagt bäri özüniň ykbalyna garaşýan migrant gürrüň berdi.

Ol, deportasiýa edilenleriň arasynda aklawçy hakyna tutan adamlar hem bar diýdi. Deeportasiýa edilmegine razy däldiklerine garamazdan, 5-nji awgustda sagat 23:00-da onlarça adam goşmaça uçarda näbelli ýere äkidildi. Muny başga bir çeşme tassyklady, ol dostunyň ýanyna aklawçy göýberilmeýändigini we onuň razylygyna garşy deportasiýa edilendigini aýtdy.

Türkmenistandan deportasiýa edilenleriň biri garyndaşlaryna 6-njy awgustda irden sagat 3-de öýüne gelendigini aýtdy. Az salymdan, sagat 9:50-de başga bir türkmen bikanun migrant Stambuldaky halkara howa menzilinden uçdy, migrant ol ýere türk jandarmasy tarapyndan getirildi.

Migrantlaryň köpüsi gaýdyp gitmek üçin pul töläp bilmeýär, şonuň üçin häkimiýetler Türkmenistan bilen özara ylalaşyklar barada gepleşik geçirýärler. Öz watanyna gelenlerinden soň, türkmen häkimiýetleri Türkmenistandan gitmegini gadagan etmez diýen umyt bilen öz hasabyna uçmak kararyna gelenler hem bar.

Flightradar24.com web sahypasynyň habaryna görä, “Türkmenhowaýollary” uçary soňky döwürde birnäçe gezek alyp gitmek reýsini amala aşyrdy. Hususan-da, 31-nji iýulda Boing 737 EZ-A005 belgili uçary Stambuldan Türkmenistana T53005 reýsi amala aşyrdy. Flightradar24.com web sahypasynyň Türkmenistanda gonjak ýerini görkezmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Şol gün deportasiýa edilen migrantlardan biri, Türkmenabat şäherine geleninden soň, garyndaşlaryna Farap şäherinde üç günlük karantine alynýandyklaryny aýtdy, bu maglumatlar anyklanýar.

4-nji awgustda Boing – 737 EZ-A016 belgili uçar Stambuldan Aşgabat şäherine uçuş etdi. EZ-A018 belgili başga bir uçar 5-nji awgustda Stambuldan Aşgabat şäherine uçdy, ýöne 6-njy awgustda uçup giden ikinji uçaryň gonýan ýeri ýene görkezilmeýär.

я

Deportasiýa ediljekleriň biri şu gün, 7-nji awgustda bikanun migrantlar üçin ýene bir goşmaça uçuşyna garaşylýar diýdi.

Türk polisiýasy Türkiýäniň ähli sebitlerinde bikanun migrantlary tutmak üçin yzygiderli reýdleri dowam etdirýär. Indi bu çärä diňe polisiýa geýimli işgärler gatnaşmaýar. Şaýat başga bir gün Stambulyň bir kafesine baryp görendigini aýtdy. Aziýa görnüşli bir topar raýat kafe girende, sport eşikli bir düşnüksiz ýigit duýdansyz golaýdaky stoldan turdy-da, myhmanlaryň ýanyna geldi, özüni polisiýa işgäri hökmünde tanatdy we barlamak üçin resminamalary talap etdi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.