Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Başga wezipe almak hukugy bolmazdan.

Başga wezipe almak hukugy bolmazdan.

Türkmenistanda ýene-de ygtybarsyz žurnalist işden aýryldy. Şu ýylyň iýul aýynda “Bitarap Türkmenistan” gazetiniň habarçysy Zeýnepbibi Agamämmedowa bilen şertnama ýatyryldy.

Z. Agamämmedowa-ýokary derejeli žurnalist, Moskwadaky Lomonosow Döwlet uniwersitetiniň žurnalistika fakultetini tamamlady. Moskwa döwlet uniwersitetini gutarandan soň we şu wagta çenli Türkmenistanyň dürli habar beriş serişdelerinde işledi we pensiýa çykmagyna 4 ýyl galanda işinden boşadyldy.

Ejir çekeniň pikiriçe: "Maňa, redaktoryň Milli Howpsuzlyk ministrliginden habarçy Agamämmedowanyň işden aýrylmagyny talap edip jaň alandygyny aýtdylar". Şol bir wagtyň özünde "Bitarap Türkmenistan" gazetiniň baş redaktory Jeren Taimowa işgäre başga bir iş teklip etjek hem bolmady. Emma işgärleriň kämilleşmegi üçin redaktorlar geňeşiniň mejlisinde, ähli redaksiýa toparynyň öňünde Taimowa "oňa taslamalara gatnaşmagyň zerurlygy ýokdy" diýip, ýagny Agamämmedowanyň daşary ýurt guramalarynyň taslamalaryna gatnaşmagyny göz önünde tutýardy. Bir wagtlar Z. Agamämmedowa “Counterpart International – Türkmenistan” guramasy bilen hyzmatdaşlyk edipdi, emma bu jemgyýetçilik guramasy ýurtda resmi taýdan işleýär. Şeýle-de bolsa, bu guramanyň daşary ýurtly hemaýatkärleriň (USAID) goldawy bilen barlygy türkmen aňtaw gullugyny aladalandyrýar we bu ugurda hyzmatdaşlyk edýänler “ygtybarsyz” kategoriýasyna girýär.

Görnüşinden MNB, ygtybarsyz adam türkmen häkimiýetlerine ideologiki goldawyň esasy sözlerinden biri bolan gazetde işlemeli däl diýen karara geldi.

TIPÇ

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....