Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"WATAN" SYÝASY-JEMGYÝETÇILIK HEREKETINIŇ ÝÜZLENMESI

"WATAN" SYÝASY-JEMGYÝETÇILIK HEREKETINIŇ ÝÜZLENMESI

Ogulsapar Myradowanyň sowuk ganly öldürilmegi bizi geň galdyrdy. Gynamalara sezewar bolan, öz-özüni günäkärlemäge gol çekmedik, iň ýokary mertebesini we ynamyny saklap, 58 ýaşly näzik aýalyň edermenligi uly hormat we sylag döredýär. Ogulsapar Garlyýewnanyň maşgalasyna we dostlaryna çuňňur gynanjymyzy bildirýäris.

Bu ganhorlyk, Nyýazowyň we toparynyň jezasyz galmagynyň netijesidir. Bu, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Ýewropa Bileleşiginiň ýolbaşçylary, köp asyrlyk däp bolan ideallaryny we tutuş türkmen halkynyň ykbalyny meşhur tebigy gaz we ýarym histeriki gyzyklanmasy bilen gark eden demokratik dünýäniň liderleri tarapyndan Nyýazowa bagyşlanyp bolmajak çydamly garaýşyň netijesidi. Ogulsapar Myradowanyň ölümi hem olaryň wyždanyndadyr.

Bu jenaýat belli bir adamlar tarapyndan amala aşyrylýar. Olar ýazgardylar, sorag etdiler, gynadylar, “kazyýet işine çekdiler” we höküm etdiler. Adam öldürmegi buýran Nyýazowdan başlap, bularyň hemmesi häzirki wagtda ýurdumyzyň beýleki müňlerçe raýatyna garşy zulum edýän Ogulsapar Garlyýewnanyň öldürilmegine gatnaşanlaryň hiç biriniň adalatly jezadan gutulyp bilmejekdigini aç-açan bilmelidir. Hiç kim kazyýetden gaçyp bilmez, eden işleri üçin utanç geljek nesiller üçin maşgalalarynyň egnine düşer.

"WATAN" SJH

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....