Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG-nyň başlygy Türkmenistana demokratik reformalary amala aşyrmaga kömek bermegi teklip etdi.

ÝHHG-nyň başlygy Türkmenistana demokratik reformalary amala aşyrmaga kömek bermegi teklip etdi.

ÝHHG-nyň häzirki başlygy Belgiýanyň Daşary işler ministri Karel de Guç Saparmyrat Nyýazowyň aradan çykan güni Türkmenistan halkyna "respublikada demokratik özgertmeleri geçirmekde kömek" teklip etdi, şol bir wagtyň özünde-de Türkmenbaşynyň ölümine gynanç bildirdi.

“Şübhesiz, kyn döwre garaşylýar. Türkmenistanyň halky bir adamyň howandarlygynda iki onýyllykdan soň özlerini arkaýyn duýup biler "-diýdi.

"ÝHHG bu geçiş döwründe:demokratik özgertmeleri durmuşa geçirmekde we strategiki taýdan möhüm bolan ýurtda, şeýle hem Merkezi Aziýa sebitinde durnuklylygy üpjün etmekde kömek bermäge taýýardyr ".

De Guç: "Syýasy we harby howpsuzlyk, daşky gurşaw we ykdysady çäreler ýa-da adam hukuklary barada gürleşsek-de, ÝHHG-nyň işjeň hereket edýän ähli ugurlarynda kömek bermäge taýýardyrys" -diýdi.

Şol bir wagtyň özünde, ÝHHG-nyň başlygy Türkmenistanda adam hukuklaryna garalýan ýagdaýa alada bildirdi.

RIA habarlary.

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....