Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Garşy çykmaklyk we hereket etmezlik önüm kynçylygyny döredýär.

Garşy çykmaklyk we hereket etmezlik önüm kynçylygyny döredýär.

Türkmenistan: inkär etmek we hereketsizlik azyk krizisini güýçlendirýär.

Adam hukuklary guramasy Human Rights Watch we Türkmen Adam Hukuklary Inisiatiwasy bilelikde hasabat taýýarladylar. “Covid-19 pandemiýasynyň netijesinde ykdysady çökgünligine jogap hökmünde hökümetiň hereketsizligi ozalky azyk krizisini hasam erbetleşdirdi - diýip " Hronika Türkmenistana" habar berýär.

Pandemiýa döwründe işsizlik derejesiniň ýokarlanandygyna we ilatyň ykdysady taýdan gowşak toparlarynyň ýagdaýynyň ýaramazlaşandygyna garamazdan, Türkmenistanyň hökümeti ýurtda garyplygyň bardygyny inkär etmegini dowam etdirýär we ýeterlik ýaşaýyş derejesini üpjün etmäge goşant goşmaýar. Ilatyň ýeterlik iýmit almak hukugynyň durmuşa geçirilmegi barada kanunyň gödek bozulýandygysebäpli, Türkmenistanyň boýun alan halkara borçnamalarynyň bozulýandygy aýdylýar.

HRW-nyň Europeewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiriniň orunbasary Reýçel Denber: "Türkmenistan hökümeti üçin ýurduň daşarky abraýy halkynyň hal-ýagdaýyndan has möhümdir" -diýdi. "Bu mätäç pursatda iň mätäç raýatlary kesgitläp we olara kömek edip bilmän, Türkmenistan adam hukuklarynyň esasy standartlaryny, şol sanda ýeterlik iýmit hukugyny aç-açan bozýar."

Human Rights Watch we TIPÇ, Türkmenistan hökümetiniň ilaty sagdyn durmuşda ýaşamak üçin zerur iýmit bilen üpjün etmek üçin gyssagly çäre görmelidigine borçly diýip hasap edýärler. Mundan başgada, türkmen hökümeti ilatyň arasynda garyplyk derejesini öwrenmek üçin, şeýle hem azyk howpsuzlygynyň derejesini anyklamak üçin ilatyň içinde jemgyýetçilik we garaşsyz gözlegini geçirmeli. Alnan maglumatlar köpçülige aýan edilmeli we ilatyň ähli gatlaklaryny elýeterli iýmit bilen üpjün etmek üçin ulanylmaly.

Türkmenistan hökümeti bahalaryň ýokarlanmagyndan we subsidirlenýän azyk önümleriniň (ýagny hökümet bahalarynda satylýan azyk önümleriniň) elýeterliliginiň peselmeginden iň köp ejir çekýän garyplara kömek etmek ýa-da kesgitlemek üçin hiç hili tagalla etmedi.

19-njy awgustda Human Rights Watch we TIPÇ Türkmenistanyň hökümetine ýurtdaky garyplyk derejesine baha bermek we häkimiýetleriň garyplyga garşy alyp barýan syýasatlary barada maglumat soramak üçin hat iberdi.

Human Rights Watch

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“