Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi DHL, FedEx, ASE poçta hyzmatlaryna ygtyýarnama bermekden ýüz öwürdi

 Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi DHL, FedEx, ASE poçta hyzmatlaryna ygtyýarnama bermekden ýüz öwürdi

Hökümetiň metbugat sekretary duşenbe güni "Reýter" habar gullugyna Türkmen Aragatnaşyk ministrliginiň DHL, FedEx, ASE we beýlekiler arkaly poçta hyzmatlaryny berýän hususy firmalar üçin ygtyýarnamalary uzaltmakdan ýüz öwürdi.

"DHL, FedEx, ASE we beýlekileriň ygtyýarnamalary togtadyldy. Türkmenpoçta galdy, hususan-da, EMS (Express Mail Service) tory arkaly 190-dan gowrak ýurda iberip bilersiňiz. Bu has arzan we ygtybarly "-diýip ol aýtdy.

Ol daşary ýurt poçta hyzmatlarynyň ýapylmagynyň sebäbini görkezmedi. Bu wekilçilikleriň Aşgabat bölümleri hem "wagtlaýyn düşünişmezlik" barada maglumat bermekden saklandy.

DHL tarapyndan poçta hyzmatlarynyň iň uly göwrümlerinden biri, diplomatik wekilhanalara we daşary ýurt kompaniýalaryna iberildi.

Türkmenistan dünýäniň iň izolirlenen ýurtlaryndan biridir. 2000-nji ýylda Aragatnaşyk ministrligi internete we e-poçta girmek üçin hususy kompaniýalardan ygtyýarnamalary yzyna aldy. Döwlet Turkmentelekom monopoliýa bolup galdy.

2002-nji ýylda häkimiýetler Russiýadan çap edilýän abuna ýazgylaryny gadagan etdiler, şondan soň resmi gazet “Neýtralnyý Türkmenistan” rus dilinde ýeke-täk neşir boldy. Ýurtdaky rus teleýaýlym kompaniýalaryndan Birinji Kanal çäkli derejede ýaýlym berýär we Maýak stansiýasynyň ýaýlymy geçen ýyl "tehniki sebäplere görä" togtadyldy.

“Ýurtda TRT-Avrasia” türk teleýaýlymy türk dilinde we türk metbugat serişdelerinden - “Zaman” türkmen dilinde erkin elýeterlidir.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....