Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

BMG-nyň iş topary: Aklawçy P. Allaberdiýewi tussag etmek bilen Türkmenistanyň hökümeti adam hukuklary babatynda halkara hukugyny bozdy.

 BMG-nyň iş topary: Aklawçy P. Allaberdiýewi tussag etmek bilen Türkmenistanyň hökümeti adam hukuklary babatynda halkara hukugyny bozdy.

Bu, “Freedom Now” we “Vinson & Elkins” hukuk firmasynyň BMG-nyň adam hukuklary aktiwistleri esassyz tussag edilmek baradaky iş toparyna beren şikaýatyna jogap. Iş topary öz pikirine görä, “jenap Allaberdiýewiň tussag edilmeginiň asyl sebäbiniň, söz azatlygyny we birleşmek azatlygyny parahatçylykly ulanmagydygyna, tussag edilmeginiň we kazyýet işiniň galp ýagdaýlary, şeyle hem kazyýet tarapyndan berlen gaty agyr jeza şaýatlyk edýär.

5-nji sentýabrda Türkmenistanyň Nebit we gaz ministrliginiň Nebitdagneft bölüminde aklawçy bolup işlän P. Allaberdiýew huligançylykda aýyplanyp tussag edildi. Azyk dükanyndaky dawa başlaýjynyň näbelli adamdygyna garamazdan, ol boşadyldy. Allaberdiýew 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda huligançylykda aýyplanyp, alty ýyl azatlykdan mahrum edildi. Allaberdiýewi sorag eden sülçüler aklawçynyň daşary ýurtly aktiwistler bilen bolup biläýjek baglanyşyklaryna ünsi jemlediler. Azyk dükanyndaky waka bolsa azarlar ýaly sebäp bolýar. Kazyýet işi ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirildi, aklawçy kabul edilmedi. Allaberdiýewiň maşgalasyna duşuşmaga rugsat berilmeýär.

“Bu, Türkmenistan hökümeti tarapyndan türkmen aktiwistleriniň hukuklarynyň bozulandygynyň ýene bir subutnamasydyr. Aktiwistleriň watany üçin gowy arzuw edýändiklerine ynanýarys, olar diňe ýurda peýdaly boljak meselelere ünsi çekýärler. Allaberdiýew häkimiýetlere ýüz tutmaga synanyşdy, sebäbi bu jenaýat jogapkärçiligine çekilip bilinmez. Aşgabat BMG-nyň kararyna boýun bolmalydyr "-diýip, bu işe ilkibaşdan gözegçilik edip gelýän Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasynyň başlygy Täjigul Begmedowa aýtdy.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.