Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Rolf Ekeus Türkmenistana geldi.

ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Rolf Ekeus Türkmenistana geldi.

ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Rolf Ekeus Türkmenistana gelýär.

ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Rolf Ekeus şu gün Aşgabat şäherine geldi. Döwlet baştutanynyň metbugat gullugy Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow bilen mundan beýläkki hyzmatdaşlyk barada gepleşikler geçirer diýdi.

Rolf Ekeusyň saparynyň çäginde Daşary işler ministrliginde we Türkmenistanyň Bilim ministrliginde, şeýle hem uly özbek diasporasynyň jemlenen Lebap sebitiniň (ýurduň gündogarynda) administrasiýasy bilen duşuşyklar bar.

Aşgabatdaky ÝHHG merkeziniň habaryna görä, Ýokary Komissar milli azlyklaryň ýaşaýyş şertleri, şeýle hem oba mekdeplerinde bilim prosesini guramak bilen tanyşmak isleýär.

Rolf Ekeus üçünji gezek Türkmenistana sapar edýär. Aşgabat şäherine ilkinji sapary 2004-nji ýylyň dekabrynda bolupdy. 2005-nji ýylyň maý aýynda şuňa meňzeş missiýa bilen Daşoguz sebitine (respublikanyň demirgazygynda) baryp gördi.

Gülşen Esenmyradowa.

Ukrinform.

Iň soňky habarlar

M.Baýmyradowyň Türkiýeden Türkmenistana bikanun deportasiýa edilmeginiň jikme-jiklikleri mälim boldy.
M.Baýmyradowyň Türkiýeden Türkmenistana bikanun deportasiýa edilmeginiň jikme-jiklikleri mälim...
Garaşsyzlyk güni ýa-da nepotizmiň ösmeligi/Очередной День Независимости туркмеского непотизма.
Garaşsyzlyk güni ýa-da nepotizmiň ösmeligi/Очередной День Независимости туркмеского непотизма.
Merkezi Aziýa aktiwistleri ABŞ bilen sebitleriniň täze gatnaşygy barada näme pikir edýärler?
Merkezi Aziýa aktiwistleri ABŞ bilen sebitleriniň täze gatnaşygy barada näme pikir edýärler?
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.