Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan prezident saýlawlaryna ÝHHG-nyň synçylaryna garaşýar.

Türkmenistan prezident saýlawlaryna ÝHHG-nyň synçylaryna garaşýar.

Dünýäniň iň ýapyk ýurtlaryndan biri bolan Türkmenistan şenbe güni ilkinji gezek 11-nji fewralda goşmaça prezident saýlawlarynyň halkara synçylaryň, şol sanda Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gatnaşmagynda geçiriljekdigini habar berdi.

Döwlet baştutanyny saýlamak ömürlik diktator Saparmyrat Nyýazow ölenden soň bellendi.

Merkezi Aziýanyň iň uly tebigy gaz eksportçysy Türkmenistan, garaşsyzlykdan bäri ýurtda ýekeje saýlaw sesini hem erkin ykrar etmedik Günbataryň şübhelerine garamazdan, adalatly we demokratik prezident saýlawlaryny üpjün etjekdigini aýtdy.

“Raşid Meredowyň (Türkmenistanyň Daşary işler ministri) habar berşi ýaly,ÝHHG-nyň wekilleri we beýleki abraýly halkara guramalary bilen Türkmenistanda geçiriljek prezident saýlawlaryna synçylaryň wekiliýeti bilen ylalaşyk gazanyldy" – diýip, Türkmen teleýaýlymy şenbe güni agşam habar berdi.

Resmiler, häzirki hereket edýän lider prezidentiň işini wagtlaýyn ýerine ýetiriji 49 ýaşly Gurbanguly Berdimuhammedow üçin ýeňiş gazanjakdygyny aç-açan çaklaýarlar.

Bosgunlykdaky türkmen oppozisiýasynyň liderleri saýlawlara gatnaşmak isleýändiklerini mälim etdiler, ýöne öz watanynda köpüsi gaýybana höküm edildi ýa-da Nyýazow döwründe olaryň köpüsine garşy jenaýat işi gozgaldy. Ondan öň Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Myrat Garryýew, saýlawlaryň Daşary işler ministrligine ýüz tutup biljek halkara synçylary üçin açyk boljakdygyny aýtdy.

Berdimuhammedow we ondan soňky resmi garşydaşlary, saýlaw maksatnamasynda eýýäm izolirlenen alty million Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna internet bermegi, Nyýazowyň gysgaldylan mekdeplerinde we uniwersitetlerinde bilimiň dowamlylygyny dikeltmegi, pensiýalary yzyna gaýtarmagy we walýutalarynyň bazar nyrhy boýunça erkin alyş-çalyş etmegi wada berdiler.

Şol bir wagtyň özünde, dalaşgärleriň hemmesi “Beýik Türkmenbaşynyň ýoluna wepaly” bolmaga söz berýärler.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....