Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

52 esger Daşoguzdaky harby bölümden gaçdy.

 52 esger Daşoguzdaky harby bölümden gaçdy.

2004-nji ýylyň aprelinde Lebap we Mary welaýatlaryndan çagyrylan 52 harby gullukçy bir wagtyň özünde Daşoguz şäherindäki raýat goranmak merkezinde döredilen harby bölümden gaçdy. Tizara gaçyp gidenler, tanyşlarynyň ýa-da watandaşlarynyň gulluk edýän Daşoguz welaýatynyň dürli harby bölümlerinde göründiler.

Wakanyň sebäplerini derňemek üçin harby başlugumuň, prokuraturanyň, ýerli häkimýetleriň we lukmançylyk edaralarynyň wekillerini öz içine alýan ýörite komissiýa döredildi.

Komissiýa harby gullukçylaryň gaçyşynyň howp we ýaşaýyş şertleri sebäpli bolandygy barada netijä geldi. Barlag wagtynda ýaňy-ýakynda kazarma öwrülen binanyň ýaşamak üçin amatly däldigi ýüze çykdy. Gullukçylar gijäni hassahananyň onkologiýa bölümini, soň bolsa garrylar öýüniň we maýyplaryň ýatylýan otaglaryny çygly, mör-möjeklerden doly otaglarda geçirmäge mejbur etdiler. Esgerler köplenç ofiserler tarapyndan ýenjilýärdiler. Lukmançylyk gözden geçirilişinde gaçyp gidenleriň köpüsinde urulmalar we gögermeler, şeýle hem köp sanly mör-möjekler dişlenen ýara yzlary bardy. Esgerler ýyrtylan eşikler we aýakgaplar bilen gezdiler we köplenç aç galýardylar. Hasap belliklerine görä, goşun azyk ammaryndan (çörek, et, ýag, makaron, konserwirlenen iýmit, kondensirlenen süýt we ş.m.) ýeterlik mukdarda iýmit paýlanylsa-da, bu önümleriň köpüsi talandy.

Häzirki wagtda gaçyp giden esgerler öz bölümlerine gaýtaryldy. Käbir ofiserlere käýinç berildi. Kazarmada ýeňil abatlama işleri geçirildi we dezinfeksiýa edildi. Şol bir wagtyň özünde, häkimiýetler wakany köpçülige ýaýratmazlyga synanyşýarlar. Esgerlere, esasanam, wakany ene-atalaryna we tanyşlaryna habar bermek gadagandyr.

HM "Memorial" tarapyndan Aşgabat.

Awtorynyň ady alnan howpsuzlyk sebäpli aýan edilmeýär.

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.