Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

52 esger Daşoguzdaky harby bölümden gaçdy.

 52 esger Daşoguzdaky harby bölümden gaçdy.

2004-nji ýylyň aprelinde Lebap we Mary welaýatlaryndan çagyrylan 52 harby gullukçy bir wagtyň özünde Daşoguz şäherindäki raýat goranmak merkezinde döredilen harby bölümden gaçdy. Tizara gaçyp gidenler, tanyşlarynyň ýa-da watandaşlarynyň gulluk edýän Daşoguz welaýatynyň dürli harby bölümlerinde göründiler.

Wakanyň sebäplerini derňemek üçin harby başlugumuň, prokuraturanyň, ýerli häkimýetleriň we lukmançylyk edaralarynyň wekillerini öz içine alýan ýörite komissiýa döredildi.

Komissiýa harby gullukçylaryň gaçyşynyň howp we ýaşaýyş şertleri sebäpli bolandygy barada netijä geldi. Barlag wagtynda ýaňy-ýakynda kazarma öwrülen binanyň ýaşamak üçin amatly däldigi ýüze çykdy. Gullukçylar gijäni hassahananyň onkologiýa bölümini, soň bolsa garrylar öýüniň we maýyplaryň ýatylýan otaglaryny çygly, mör-möjeklerden doly otaglarda geçirmäge mejbur etdiler. Esgerler köplenç ofiserler tarapyndan ýenjilýärdiler. Lukmançylyk gözden geçirilişinde gaçyp gidenleriň köpüsinde urulmalar we gögermeler, şeýle hem köp sanly mör-möjekler dişlenen ýara yzlary bardy. Esgerler ýyrtylan eşikler we aýakgaplar bilen gezdiler we köplenç aç galýardylar. Hasap belliklerine görä, goşun azyk ammaryndan (çörek, et, ýag, makaron, konserwirlenen iýmit, kondensirlenen süýt we ş.m.) ýeterlik mukdarda iýmit paýlanylsa-da, bu önümleriň köpüsi talandy.

Häzirki wagtda gaçyp giden esgerler öz bölümlerine gaýtaryldy. Käbir ofiserlere käýinç berildi. Kazarmada ýeňil abatlama işleri geçirildi we dezinfeksiýa edildi. Şol bir wagtyň özünde, häkimiýetler wakany köpçülige ýaýratmazlyga synanyşýarlar. Esgerlere, esasanam, wakany ene-atalaryna we tanyşlaryna habar bermek gadagandyr.

HM "Memorial" tarapyndan Aşgabat.

Awtorynyň ady alnan howpsuzlyk sebäpli aýan edilmeýär.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....