Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazgylyç Nurglyjow hakynda.

 Nyýazgylyç Nurglyjow hakynda.

Türkmenistanyň Belgiýadaky öňki ilçisi Nyýazgylyç Nurglyjow şu wagt Aşgabatda. Ol 2004-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen "işdäki göýberen düýpli kemçilikler üçin" ilçi wezipesinden boşadyldy, diplomatik derejesinden we döwlet baýraklarynyň hemmesinden mahrum edildi.

2004-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda, Türkmenistana gaýdyp geleninden soň, öňki Komunistik partiýanyň Merkezi komitetiniň binalarynyň birinde prezidentiň howpsuzlyk gullugynyň agzalarynyň özi bilen "öňüni almak maksady bilen çynlakaý söhbetdeşlik" edendigi barada maglumatlar bar.

Käbir maglumatlara görä N.Nurglyjowa ne öý tussaglygy, ne-de beýleki repressiw çäreler ulanylmady. THF synçylary öňki ilçiniň Aşgabadyň dürli jemgyýetçilik ýerlerinde arkaýyn aýlanýandygyny birnäçe gezek gördüler.

Şeýle-de bolsa, Daşary işler ministrliginiň çeşmesine görä, N.Nurglyjow öňki nomenklatura işgäri hökmünde ýurtdan çykmak hukugyndan mahrum edilipdi we ady daşary ýurda gitmek üçin çäklendirilen adamlaryň “gara sanawyna” girizilipdi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....