Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

“Serhetsiz habarçylar” iki aýlap türkmen häkimiýetlerine ýüz tutmaga synanyşdylar.

“Serhetsiz habarçylar” iki aýlap türkmen häkimiýetlerine ýüz tutmaga synanyşdylar.

Azatlyk radiosynyň habarçysy Ogulsapar Myradowanyň türkmen türmesindäki ölümi gahar tupanyna sebäp boldy. Amerikanyň Ýaýlym Dolandyryjylary Geňeşi türkmen häkimiýetlerinden bu waka boýunça derňew geçirmegini isledi. Penşenbe güni Parižde "Serhetsiz habarçylar" guramasynyň aktiwistleri žurnalistiň ölüminiň sebäplerini derňemegi talap edýän protest ýörişini geçirdiler.

Azatlyk radiosynyň habarçysy Ogulsapar Myradowanyň türkmen türmesindäki ölümi gahar tupanyna sebäp boldy. Amerikanyň Ýaýlym Dolandyryjylary Geňeşi türkmen häkimiýetlerinden bu waka boýunça derňew geçirmegini isledi. Jesedi gören garyndaşlar Myradowanyň öldürilendigini aýdýarlar. Kellesinde ýara we boýnunda bogulma yzlary bar. Şol bir wagtyň özünde, türkmen häkimiýetleri žurnalistiň tebigy ýagdaýda ölendigini öňe sürýärler.

Penşenbe güni Parižde "Serhetsiz habarçylar" guramasynyň aktiwistleri žurnalistiň ölüminiň sebäplerini derňemegi talap edýän protest ýörişi geçirdiler. Guramanyň 20 aktiwisti, Parižiň 16-njy kwartalynda ýerleşýän Türkmen ilçihanasynyň binasyna girip, Ogulsapar Myradowanyň Aşgabat türmesinde ölümine garşy iň güýçli görnüşde nägilelik bildirdi. "Serhetsiz žurnalistler" habar gullugy barada "France Press" şeýle diýýär: "Ogulsapar Myradowa türmede gynamalar sebäpli öldi."

Bu ölüm howply hekaýanyň dowamy barada ýazmak entek ir, ýöne sözbaşyny ýatlamaga mynasypdyr. Şu ýylyň 7-nji iýulynda "Serhetsiz habarçylar" ýörite habarnamada tussag edilen üç türkmen žurnalistiň- Anagurban Amanglyjowyň, Sapardurdy Hajyýewiň we ýokarda ady agzalan, häzir ölen Ogulsapar Myradowanyň janyna howp abanýandygyny ýatlady. Serhetsiz habarçylaryň baş sekretary Robert Menard, seneden iki gün öň, Türkmenistanyň Pariždäki ilçihanasyna garaşsyz žurnalistleriň bu ýurtda edilýän ýanamalary barada gürleşmek üçin kabul edilmegini haýyş edip hat iberdi.

Türkmen ilçihanasynyň birinji sekretary iki gezek "Serhetsiz habarçylar" merkezine jaň etdi we gepleşik üçin Robert Menardy kabul etjekdigine ynandyrdy. Emma Menard we ýanyndaky işgärler türkmen ilçihanasynyň binasyna bellenen sagatda gelenlerinde, ýapyk gapylaryň öňünde özlerini tapdylar. Şondan soň, binanyň girelgesinde ýöriş geçirildi, şonda Robert Menard Türkmenistany "gara maglumat çukury" diýip atlandyrdy, bu ýurt döwlet baştutany Saparmyrat Nyýazowyň erkin metbugat işini gadagan edýän ýurdy diýdi.

“Serhetsiz habarçylar” maglumat azatlygy we adam hukuklary boýunça sanawda ýerleşýän ýurtlaryň sanawyny neşir edýän ýyllyk synyna görä, Türkmenistan sanawyň aşagyndan üçünji orunda durýar. Türkmenistandan beter ýagdaý diňe Demirgazyk Koreýada we Eritreýada bolýar.

Semýon Mirskiý.

Azatlyk radiosy

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....