Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Jähennemiň gyrasynda. Oşda dört aýylganç gün.

Jähennemiň gyrasynda. Oşda dört aýylganç gün.

Häzirki wagtda Gyrgyzystanyň günorta paýtagty bolan gadymy Oş Ikinji jahan urşundaky köpçülikleýin bomba hüjümine meňzeýär. Ýanmagyň ysy, ýykylan we ýakylan jaýlar, agaçlar, talanan bazarlar, dükanlar, oturma ýerleri, kafeler, restoranlar, köçelerdäki demir we sowutly harby awtoulaglar, ýerli ýaşaýjylaryň gany we gözýaşlary. Düýn çaýhanada bir käse çaýyň üstünde parahatçylykly gürleşýän adamlaryň, şu gün birden duşmana öwrülip, ​​ýarag alandyklaryna ynanmak kyn.

Jähennemiň başlaýşy

Bularyň hemmesi 10-11-nji iýunda gije, iki merkezi köçäniň çatrygynda ýerleşýän üç gatly jaýymyzyň birkemsiz awtomat ýaragy we ýangyn söndüriji ulaglaryň gykylygynyň sesine titremesine oýanyp başladyk. Uzakda däl, “Alaý” myhmanhanasynyň çäginde gykylyklar, märekäniň nalasy we pulemýotlaryň gykylygy eşidildi. Aklyndan azaşan goşun hereket edýän ýalydy, yzygiderli atyşykda adam nalasy eşidilýärdi; Birnäçe sagatdan soň bu gadymy toprakda asyrlarboýy ýaşap geçen gyrgyzlar bilen özbekleriň arasynda milletara diýlip atlandyrylýan çaknyşygyň ýaýramagy bilen bir hatarda elhenç bir zadyň bolup geçendigi, aladalaryň artýandygy we güýçlenendigi belli boldy. Irden, Oşda ýanyklaryň we kül ysy has aýdyň duýulyp başlady. Mukaddes Süleýman dagyny tüsse buludy gurşap aldy, şäher ýanýardy. Daň atmanka howluda iki sany şekil peýda boldy - bir aýal we erkek, ökjelerinde ýöreýärdiler we yşaratly gürleşýärdiler, aç-açan kimdir birinden gizlenjek bolýardylar, birden bir ýerde pulemýotyň ýarylmagy eşidildi - erkek ylgaýardy, we kellesininiň üstüne ýykyldy, aýal ony ýokaryk galdyrdy we olar howlynyň gyrasynda gizlendiler. Irden tebigat adamlaryň däliligine garşy durmaga we kül söndürmäge synanyşýan ýaly güýçli ýagyş ýagdy, ýöne atyş wagtynda ýagýan ýagyş tiz gutardy we ýollarda ýaragly adamlar peýda boldy. Şeýle hem, pulemýotlardan birkemsiz atýardylar. Daşaryk çykmak howplydy.

Penjireden ýüzlerine maskalar we gollaryna bandaj (gara matadan) geýen bu batyr ýigitleriň özlerini gahryman duýýandyklary görnüp durdy. Gepleýişleri we egin-eşik usuly ýakyn obalaryň garyp ýaşaýjylaryna meňzeýän ýigrimi töweregi adam, ýol ýakasyndaky demir diwary ýykdy, ýoluň aňyrsynda barlag nokadyny döretdi we muny bilip, geçip barýan awtoulaglary barlap başlady. Käbirleriniň ellerinde ýiti uçlary bolan taýaklar bar, käbirlerinde pyçak ýa-da ýarag. - Bu özbekmi? - diýip soradylar, geçip barýan her bir awtoulagy duruzdular we isleýänlerini göýbermän başladylar. Özbek obalarynyň (etraplarynyň) ýolunda ýaşlar bilen enjamlaşdyrylan belgisi bolmadyk awtoulaglar ýokary tizlikde ýaryşýardylar. Awtoulagyň penjirelerinden ýarag çelekleri çykýardy.

Bu gije, agşam sagat alty töweregi, Jelal-Abaddan gaýdyp, Oşa ýakynlaşyp barýarkak, Merkezi metjidiň golaýynda gyrgyz we özbek milletinden bolan bir topar ýaşlaryň ýygnanandygyny habar berdiler. Olar soňra köpçülikleýin söweşe öwrülen zatlary anyklap başladylar. Wakanyň bolan ýerine baryp, köp polisiýa we synçy tapdyk. Hiç hili öjükdiriji ýokdy. "Özbek sürüjisi bilen Gyrgyz müşderisi söwüşdi, soň dostlaryny çekdiler we söweş başlandy, -diýip, harby eşikli adam bize düşündirdi. -Ýöne hemme zat köşeşdi, alada etme, öýe git". Birneme wagt geçensoň, bu waka, uniwersitetiň umumy ýaşaýyş jaýynda bir gyrgyz gyzynyň zorlanmagy baradaky aýylganç myş-myşlar bilen giň gerimli çaknyşyklara öwrülen çaknyşygyň başlangyjy hökmünde ýaýrady. - Näme üçin bu ýere geldiň? - taksi sürüjisi gyrgynçylyk başlamazyndan birnäçe sagat öň sorady. “Ýakyn wagtda bu ýerde başlar ... gaty ýakyn wagtda “bir zadyň başlanjakdygy” barada hemme ýerde gürleşildi. Hatda Bişkekde-de.” Milletara gapma-garşylygyň başlanjak wagty bellendi we gündelik ýerli derejede çaknyşyklar boljakdygy aýdylýar. Sebäpler görkezilýärdi. Köp adamlar, haçanda gyrgyzlar bilen özbekleriň arasyndaky gapma-garşylyk ýagdaýy agyrlaşdyranda we etniki ýigrenji öjükdirýän gyrgyz özbekleriniň lideri Kadyržan Batyrow günäkärlenenden soň ýitirim bolanda ýetip gelýän çaknyşygyň maý aýynyň ortalarynda Jelal-Abad wakalarynyň dowamy boljakdygyny çakladylar. Käbirleri özbekleri aşa köp talap etmekde aýyplamaga ýykgyn etdiler, beýlekiler göwnüne degdi, kemsidildi we beýlekiler çakladylar: Gyrgyzystanda häkimiýet çalşylandan soň gözegçilik edip bolmajak ýagdaý ýakyn wagtda has çylşyrymly bir zada öwrüler. Galyberse-de, hiç kim ony saklamaga synanyşmady. Jelal-Abadyň ýaşaýjysy Suzak sebitiniň köp obasynda özbekleriň eýýäm “goragy saklamaga” taýýarlanýandygyny we tutuş ilatyň dartgynly ýagdaýda ýaşaýandygyny aýtdy. - Näme üçin? Näme bolýar? - Jelal-Abaddaky we Oşdaky ähli adamlardan bu barada soradym. Şeýle-de bolsa, gatnaşyjylar hemme ýerde ýaýran çaknyşygyň sebäbiniň bardygyny hiç kim anyk aýdyp bilmedi. Bize ähli tarapdan telefon arkaly maglumat geldi - biz žurnalistler, aragatnaşyklarymyz köp. Ýerli kärdeşlerimiz we ýönekeý adamlar bize jaň etdiler. Ýöne ähli myş-myşlaryň takyklygyny barlamak kyn boldy.

Jaýlarymyz, eger muny beýle atlandyryp bilseňiz, Gyrgyzystanyň Oş etrabynda ýerleşýär, emma bu öýlerde köp özbek, rus we tatar ýaşaýar. Şeýdip, şäheriň ýokarky etraplarynda ýerleşýän özbek ýaşaýjylary has ykjam, ol ýerdäki ilat esasan mono-etnik bolup, çaknyşyk günlerinde ol ýerden geçmek gaty kyn boldy.

Gyrgynçylyk

Irden gozgalaňçy ýaşaýjylar şäheriň köçelerinden geçip, ýolundaky ähli zady weýran etdi, soň talanan jaýlar adamlar bilen birlikde käbir şaýatlaryň sözlerine görä rehimsiz otlandy. Bu jaýlarda ýangyndan soň ýanýan adam süňkleri tapyldy. Kimdir biri “Gyrgyz”, “Özbek”, “Sart” milletçi ýazgylary bolan awtoulaglary we jaýlary bellemek üçin itergi berdi. Bu garakçylara kimiň we nirede öldürilmelidigini anyk kesgitlemäge mümkinçilik berdi. Bir gün soň bolup geçýän wakalary surata düşürmek üçin ulagda ýaragly garawullar bilen sürüp barýarkak, iki tarapyň duýdansyz gaharynyň (ýeke-täk sorag näme üçin?) hakykatdanam sabyr käsesini dolduryp, milli duýgulary açandygyna düşündim. -"Olar bagyşlanmaz" diýip, Zaýnabitdinowa köçesinden barýan 50 ýaşa golaý bir gyrgyz gygyrdy. - Öýüme gel (ol aglady). Öz garyndaşlarymyň sekiz jesedi şol ýerde ýatyr; Ýok, indi doly ýeňiş gazanýança söweş olar bilen. "Ölümiň ysy henizem meni biynjalyk edýär" -diýip, Suliman-too golaýyndaky oba sebitinde duşan özbek başga bir Oş ýaşaýjysy gygyrdy. “Ýakynlarymyň jesetlerini tapdym, ýuwdum, kepeni özüm tikdim (ölüler üçin kepen - red.) we jaýyň golaýyndaky bagda jaýladym. Bu yssyda bolsa jesetler çalt eräp başladylar. Muny nädip bagyşlap bilersiňiz? Özbekler olara näme etdi? "Ulylaryň we çagalaryň jesetleri ýoluň gyrasynda garyşyp ýatyrdy" -diýip, wakadan biraz öň Karakoldan garyndaşlaryny görmäge gelen Gyrgyzystanly ýaş gyz Gulýa aglady. “Awtoulaglaryň tekerleri bilen bu jesetleriň üstünden nädip geçýändiklerini penjireden gördüm ... - Gulýanyň goňur çişen gözleri gorkyny we aýylgançlygy görkezdi. - Soňra adamym we goňşularym olary ýuwaş-ýuwaşdan jaýladylar. Gyrgyz halky näme üçin öldürilýär? Başga bir özbek: “Eý Alla, adamlary benzin bilen ýakyp, oda berdiler” -diýdi. - Indi nähili ýaşamaly? Zalymlyklary we ýyrtylan jesetleri göreniňden soň nädip ýaşamalydygyňy, adamlaryň köp ýyllap işlän we durmuşlaryny guran ýerleriniň hemmesini ýakyp, nädip ýaşamalydygy barada düşünje berip bolmaz. Bu setirleri ýazýaryn, gözlerimden ýaş akýar - öz isleglerine görä däli söweşe gatnaşan bu betbagt adamlar üçin kalbymyň çuňlugyna gynanýaryn.

“Çerýomuşki” özbekleriň gür ilatly sebitidir. Sürüji we howpsuzlyk derrew bize duýduryş berýär: ol ýere gitmek howply, olar atýarlar, ol wagt oturgyçlaryň aşagyna gizleniň. Şol pursatda pulemýot ýaryldy. Buýruk berlişi ýaly, aşak süýşüp, ellerimiz bilen kellämizi ýapdyk. Bizi goraýanlar garşylykly ot açdylar. Geçdik. Elhenç görnüş. Garyşyk. Gan. Könelişen jaýlar, derwezeleriň galyndylary we asfaltyň ýüzünde ak reňk bilen çyzylan “SOS”. Bu sebitde “KG” ýazgyly degilmedik jaýlary hem görüp bilersiňiz. Adamlar sowutly ulaglaryň ýaşaýjylary öldürýänlere ýol açandygyny aýdýarlar. Sebite has ýakyn sürmek mümkin däl: ýol agaçlar bilen beklenendir we sürüjiniň sözlerine görä ýaragly özbekler bukuda ýatyr. Öň hataryndaky milletara dawa her sagat ösýärdi. Bir aýal jaň edip, şäheriň dürli ýerlerinde mikrofon bilen: “Ýaragly gyrgyzlar gelýär!”, “Ýaragly özbekler gelýär!” diýýändigini aýtdy. Adamlar gorkunç ýagdaýda penjirelerini ýapýarlar we gizlenýärler. Gapylaryny gulplaýarlar.

Kimdir biri milletara öjükdürmäni ussatlyk bilen oýnasa, Oşlular biri-biriniň öýünde gizlenipdirler. Köp gatly binalarda ýaşaýan gyrgyzlaryň, özbekleriň we ruslaryň köpüsi çaknyşyk hakda eşiden badyna derrew goňşularyna kömek teklip etdiler. Gyrgyzystan sebitlerinde adamlaryň özbekleri ammarlarda nädip gizländikleri, köp ýyllap şatlyklary we kynçylyklary paýlaşýandyklary barada köp subutnama bar. Howa menziline gitmegi etmegi başaran ýaş özbek aýal aglap: “Üç günläp, men, adamym we iki çagamyz gyrgyz goňşularymyzyň şkafynda oturdyk. "Durmuşymyzdan gorkmak we öldürilmek gorkusy bizi däli etdi." Nahar wagtynda çaknyşygyň artýandygy we gorkynyň güýçlenýändigi duýuldy. Oşda tebigy gaz üpjünçiligi bes edildi we şäheriň käbir merkezi etraplary elektrik togundan kesildi. Bu günler altyn bilen agramyna laýyk gelýän iýmit azaldy. Dükanlaryň we kafeleriň hemmesi eýýäm talaňçylar tarapyndan talandy. Goňşulary gazanda çaý içmek üçin ot ýakan howla çykdym. Gyrgyzly garry aýal hijabyny geýip otyrdy, odunlary oda taşlady we ýuwaşlyk bilen aglady. Gözýaşlary bir gazana öwrüldi. - Aý-oh-oh, näme bolar ... Düýn oglum ýokarky Özbek obadaky bir dostuny görmäge gitdi we henizem gaýdyp gelmedi ... Ol nirede? Ol eýýäm pyçaklanyp öldürilen bolsa gerek ... Soňra asmanda dikuçarlaryň gykylygy eşidildi. Aýal başyny galdyrdy-da, çäýnege suw guýmaga howlukdy. "Özbekler indi bombalanar" -diýdi. -Özbekler? - gaýtadan soradym. Aýal: "Hawa, siz olardan garaşyp bilersiňiz" -diýdi. - Ýa-da ruslar? Sen bilmeýärsiňizmi? Tiziräk olar gelip kömek etsedi. Dikuçarlar Gyrgyzystan adatdan daşary ýagdaý yglan edilenden soň çaknyşyk sebitine gözegçilik edip başlapdyrlar. Şäherdäki atyşyk we gykylyk durmady. Bu ýaragly adamlaryň kimdigini, şäheriň töwereginde obanyň içinde gezip, howada ýa-da binalara atýandyklaryny çaklamak mümkin. "Bular garakçylar, daglardan inen garyp ýaşlar" -diýdi Çinara-eje. - Olar hem iýmek isleýärler, şonuň üçin dükanlary talaýarlar. "Ýok, bular hüşgär" -diýdi Nyýaz-eke. - Telewizorda şäheri goramak üçin halkara hüşgärleriň döredilýändigi habar berildi. Bandaj geýýärler. Penjirämiziň aşagynda oturgyçlaryň gyrasynda taýakly we pulemýotly ýigitler bardy. Golaýda ýanlaryndaky ak haltadan kolbasa çykardylar, iýdiler we Coca-Cola içdiler. Öýde oturyp, Bişkekden özümiz bilen getiren gury gutapjyklary we kofeleri iýýäris. Başga zat ýok. Jübi telefony yzygiderli jyňňyrdaýar. Bular Oşyň dürli etraplaryndan bolan tanyş we nätanyş özbekler we gyrgyzlar, töweregindäki myş-myşlary we hakykatlary umytsyzlyk bilen habar berýärler. SMS aldym: "Siziň mümkinçiligiňiz ýok!" Iberiji telefon jaňyna jogap bermedi ... -“Bazaryň golaýyndaky Mažrumtal sebitinde köçede ölen we ýaralananlar köp” - diýip bir tanyş telefonda gygyrýar, - “jesetleriň ysy, biz dem alýarys, kimdir biri çykararmy?"

Agşam telefonlarymyz we noutbuklarymyz öçdü, elektrik ýok we dünýäniň beýleki tarapyndan kesilendigimize düşünýäris. Jaýdaky telefon belgisi işlemeýär. Näme bolar? Biz nirä gitmeli? Elhenç wakalara bilmän şaýat bolduk. Bokurdagymyz düwündi, köçede atyş we gykylyklar köpelýär. Oş tüsse içinde, şäherde gije düşýär. Günüň garaňky wagty rahatlyk getirmedi, irden birnäçe minutlap uklap, böküp turdum: merkezden uzak bolmadyk top okunyň gykylygy we atyş. Bir ýerde ýangyç bekedi ýaryldy. Öýüň diwarlary titredi. Bolýan zatlary ýazmaly, habar bermeli, ýöne ellerimiz kesilen ýaly - baglanyşyk ýok we yşyk ýok. Elektrik bar bolan ýere baryp, enjamlarymyza elektrik bermeli. Emma muny nädip etmeli? Öz howpumyz we töwekgelçiligimiz bilen köçä howpsuzlygy we ulagsyz çykmagy makul bildik. Bu gorkunç, azaşan ok bolsa näme etmeli? Ýoluň daşyna çykdyk, çatrykda märekeler bize üns bilen seretdiler we ... ýüz öwürdiler. Başga bir köçä gitdik. - Nirä barýaň - diýip, öýüniň ýanynda duran garry ayal bizden sorady. - Nireden geldiň? Ol bize dar gözleri bilen seretdi we: "Bar, gorkma, siz ruslar, seni öldürmezler we hiç kim saňa degmez" -diýdi. Rus goşunlarynyň bu ýere haçan getiriljekdigini bilýärsiňizmi? Ýigrimi minut töweregi şäheriň Içeri işler müdirligine tarap ýöräpdik, uzakda tanklar we köp sanly harby adam peýda bolanda, özümizi has gowy duýduk, titremek gitdi. Biz geldik! Polisiýa bölüminde elektrik bardy. Belki, hemmesi ýakyn wagtda gutarar? Bu ýerden çykmagyň mümkinçiligi nähili? "Howa menziline baryp bolmaz" -diýdi dostumyz. - Bütin ýol ot astyndady. Ol ýere diňe sowutly ulaglar bilen baryp bilersiňiz, ýöne häzirlikçe hemmesi ulanylýar. Harbylar bize Oşyň merkezine gaýdyp barmaga kömek etdi. Şenbe güni öýlän agyr artilleriýa ýaraglarynyň gykylygy şäheriň içinden ýaňlandy. Howpsuzlyk işgärlerinden biri telefon arkaly harby operasiýa başlandygyny aýtdy.

Şäherde mergenler peýda boldy. Aýallaryň eşigini geýenleriň käbiri, haýsy millete degişlidigine garamazdan maňlaýyna atylýar diýen myş-myş ýaýrady. Birden ne ys, ne gaz, ne-de rezindigi belli bolmaýan bir ys ýaýrap başlady. Gapyda oturan bir garry aýal gygyrdy: “Eý Hudaý, zäherli ys. Ol: "Ot ýanýan ýer awtoulag ätiýaçlyk şaýlary bazary,ol ýerde oglumyň tekerler konteyneri bar ... Allam, Allam, biz indi hemmämiz hiç zatsyz galarys" -diýdi. "Bu işi edenler günäkärlensinler, jellatlar, agyr keselli gyzymyň operasiýasy üçin pul ýygnaýardyk, duşenbe güni hassahana ibermelidi, indi hemmämiz öleris ..." gykylyklar güýçli atyşykda gark boldy. Jaýyň golaýynda atyşdylar. Iýmitimiz gutardy, yşyk ýok, gaz ýok, çykmak has howplu. Nirä gitmeli? Ýuwaşlyk bilen başagaýlyk duýup başlaýaryn we soragyň indi aç-açan berlendigine düşünýärin: bu dowzahda nädip ýaşamaly? Garry goňşy: "Şäheriň başga bir sebitine tanaýan adama göçeliň, iň bolmanda elektrik togy bar bolsa, bilelikde beýle gorkunç bolmaz" -diýdi. Biz, garrylar, indi ölmekden gorkmaýarys. Orta ýaşly Timur, şäheri aýlanyp geçmek üçin ýaragly garawullaryň hyzmatlaryny teklip etdi. - Pul gazanmak isleýärler, gysganmaň - sizi gerek ýeriňize äkiderler. Zerur zatlary sumkalarymyza howlukmaç zyňdyk. Belgisi bolmadyk “Mersedes” geldi. Iki hakuna tutma esger öňde oturdy. Kalaşnikow hüjüm tüpeňleri, egninden pyçaklanan, dyzyndan pistolet. - Çalt oturyň, nälet bolsun, sebäbi biz bu ýerde eýýäm üç minutlap durduk. Nirä gitmeli? Salgyny berdik, bäş minutlyk pyýada ýöremekden uzaklykda. Mersedes ýolda ýaryşýardy, öňde oturanlar ýaraglaryny gysyp, aýna seredip, batyrlygymyzy görüň diýdiler. Birnäçe sekuntdan soň olaryň biri pulemýoty penjireden çykardy we üç gezek howada ataş etdi. Bu, öz halkynyň gelýändigini habar bermek üçin signaldyr. Birdenem, öz gezeginde, gelýän mikroawtobus awtoulagmyza ýuwaşlyk bilen urdy. Sürüji birden tormozlady we sögünüp, ikisi-de köçä çykdy. Bir oba elleri demirli we taýakly önümüzden çykdy. Sürüjimiz gorkuzmak üçin ataş atdy, ýygnananlara gygyrdy we ulaga mündi. Başga biri bökdi. "Ähli zat siz sebäpli, ganjyklar" -diýip, sürüji bize tarap öwrülip, ​​ýüzümüziň öňünde pistolet silkdi. "Janymy howp astyna alýaryn, iň esasysy, awtoulaga gynanýaryn, ogurlanmady, meniňki." Dostumyzyň bize garaşýan dokuz gatly binasyna bardyk. - Pul! - ulagdan düşüp başlanymyzda sürüji gygyrdy. - We has köp! Oňa iki müň som berdik, başga ýokdy. Ol sögündü. - Size ýarag gerekmi? “Ýok” diýip jogap berdik we derrew girelgä gitdik. Dostumyzyň öýünde arkaýynlyk, çaý we kartoşka bardy. Bu gün halas bolduk, pikir etdim we agladym. Agşam Oşyň Içeri işler bölüminiň müdiri Omurbek Suwanaliýewe jaň etdim we howa menziline baryp ýetmegimizde kömek etmegini haýyş etdim. Bizden alada bildirýän dostlarymyň köpüsi, “Gyrgyz Katani komissary” ady bilen tanalýan bu adamyň žurnalistleriň gitmegine kömek edýändigi barada habar berdiler.

14-nji iýunda irden perdäni açyp, penjireden seretdim. Bir mergen goňşy jaýyň üçeginde ýöräp barýardy. Soňra telefon jyňňyrdady: "Podpolkownik Toýçu sizi biynjalyk edýär, sizi garawullykdaky Içeri işler müdirligine eltmek tabşyryldy, adresi beriň we on minutdan bize garaşyň". Ýolda podpolkownik sorady, Russiýadan harby kömegiň haçan geljekdigini bilýärismi? Gowy bolardy we parahatçylygy has çaltlaşdyrarys, sebäbi söweşmek islemeýäris. "VIP salonda oturyň" diýip, Suwanaliýew buýurdy, "bu aýallar üçin iň howpsuz ýer". VIP salon, sowutly ulag göterijide dar we gaty ýer. Men kiçijik tomaşa penjiresiniň ýanynda oturdym. Oturan ýerimde kiçijik pulemýot durdy. Weýran edilen şäheriň ýolundan gidip barýardyk. Kiçijik deşikden gorkunç surat görünýärdi: otlar bilen gaplanan jaýlaryň çarçuwalary, bir wagtlar dükanlaryň we restoranlaryň berk binalary. Ýakylan awtoulaglaryň galyndylary töwereginde ýatyrdy. Adam ýokdy. Muny gözýaşsyz görmek çydar ýaly däldi.

Howa menziline barýan ýol, gozgalaňçy Nariman obasynyň üstünden geçýär, geçen gün ýerli özbek ýaşaýjylary gozgalaňçy oba girmegine rugsat bermedi, bu obanyň girelgelerini netijeli ýapdy. Agşam bu ýerde elhenç bir waka bolup geçdi: Kara-Su sebitiniň polisiýa başlygy we parahatçylyk gepleşiklerini geçirmek üçin halka ýaragsyz gelen sürüjisi rehimsizlik bilen öldürildi. Ýaraşyk baglaşylmady.

Weýran bolan Oşdan göçürilenler we kiçijik çagalar bolan enjamlaşdyrylan howa menziline geldik, olaryň hemmesi ynsanperwer uçarda Bişkek şäherine iberilmegine garaşýarlar. Uçuşymyza garaşmak on sagat dowam etdi we ahyrsoňy Bişkek Manas howa menziline gonanymyzda, bir dem aldym: ahyrsoňy öýde! Derrew nahar iýmäge ylgadym, kafede hyzmat edýän gyz bize gynanç bilen seretdi we: "Oşdan uçduňmy?" Bu ýerde-de hemmämiz aladalanýarys we gorkýarys, ýakyn wagtda bir zadyň başlanjakdygyny aýdýarlar ...

Inga Sikorskaýa, žurnalist. Oş-Bişkek, 9-14-nji iýun

Fergana.ru

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“