Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan ýolundan saklanan 73 ýaşly enäniň Haj zyýaratyna gitmegine rugsat berdi

 Türkmenistan ýolundan saklanan 73 ýaşly enäniň Haj zyýaratyna gitmegine rugsat berdi

Saud Arabystanyna haj zyýaratyna gitjek bolýan ejesiniň ýurtdan goýberilmeýändigini aýdýan hökümet tankytçysy onuň Türkmenistandan çykmagyna rugsat berlendigini aýdýar.

Türkiýede ýaşaýan zähmet migranty Hamida Babajanowa düýbi Bolgariýada ýerleşýän Türkmen Helsinki gaznasyna 73 ýaşyndaky ejesi Ýakutjan Babajanowanyň ýurtdan çykmagyna rugsat berlendigini habar beripdir.

Türkmen hökümetiniň tankytçylarynyň biri bolan Hamida Babajanowa bir aý çemesi ozal Azatlyk radiosyna ejesiniň ýolunyň özünden ar almak üçin baglanandygyna ynanýandygyny aýdypdy.

Daşoguz sebitiniň Köneürgenç etrabynda ýaşaýan Ý.Babajanowanyň Türkmenistandan Saud Arabystanyna haj zyýaratyna gitmek üçin soran rugsady birinji gezek şu ýylyň 3-nji aprelinde, ikinji gezek 23-nji aprelde ret edilipdir.

Türkmenistanda raýatlaryň ýurtdan çykmak we yzyna dolanyp gelmek hukuklarynyň kanun esasynda doly kepillendirilendigine garamazdan, olaryň ýolundan alnyp galynmagy we hiç bir düşündiriş berilmezligi resmi ýagdaýda tassykladyp bolmaýan "gara sanawlar" sebäpli adaty bir ýagdaýa öwrüldi.

Azatlyk Radiosy

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“