Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Atamyrat Mawyýew we maşgalasy hakynda.

 Atamyrat Mawyýew we maşgalasy hakynda.

Atamyrat Mawyýew we maşgalasy hakynda.

Habarlar | 4-nji aprel 2005 |

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy Mawyýew maşgalasynyň ykbalyna gözegçilik etmegini dowam etdirýär ("Mawyýew maşgalasynyň betbagtlygy - 21.12.2004" press-relizine serediň). Tassyklanmadyk habarlara görä, Atamyrat Mawyýewiň kazyýet işi ýanwar aýynda geçirildi we türkmenleriň hukuk goraýjy edaralarynda adat bolşy ýaly maşgalanyň öýi alyndy.

Beýleki çeşmelere görä, Mawyýew ýakynda 17 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Şeýle-de bolsa, maşgalanyň bu meselede hiç hili resminamasy ýok. A.Mawyýew "işdäki kemçilikler" sebäpli tussag edildi. Soňra, "resmi wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak" we "Içeri işler ministrliginiň aragatnaşyk başlygy Annageldiýew Muhammet bilen bilelikde edilen galplyklar" bu aýyplama goşuldy, tassyklanmadyk habarlara görä 12 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ikisiniňem garyndaşlary resmi kazyýet kararyny alyp bilmeýärler.

THF synçylary ýokarda agzalan adamlaryň kazyýet işiniň geçiriljek wagtyny we ýerini, gelýän maglumatlardaky bulaşyklygyň sebäbini anyklamaga synanyşdylar. Munuň üçin Adalat ministrliginden işleýän aklawçydan ýagdaý barada düşündiriş bermegini islediler. Ine, NN şeýle jogap berdi: “Uzak wagtlap prokuratura Mawyýewiň işi barada karar berip bilmedi, nämä garaşýandyklary belli däldi. Howpsuzlyk güýçleri, hemişe bolşy ýaly, ilki bilen “döwülen agaç” bolsa-da, Merdan Mawyýewiň janyna kast edeninden soň, häkimiýetler üçin zerur bolmadyk meşhurlyga eýe bolansoň, formanyň abraýyny nädip gorap boljakdygyny oýlap tapyp başladylar. Edil şonuň ýaly adamyň sorag edilenden soň derrew öz janyna kast etmejekdigi ýöne ýerden däldi.

Kazyýet mejlisinde, kararda ýa-da hökümde resmi resminamalar barada aýdylanda bolsa, bu hasap boýunça ýolbaşçylaryň rahat görkezmesi bar. Birnäçe ýyl bäri bu tejribe ýurtda dowam edýär: hukuk goraýjy edaralar bu resminamalary edil garyndaşlaryna bermeýär. Prokuratura we kazyýet işgärleriniň bir topar manysyz jogaplaryny we ret etmegini başdan geçirmek üçin güýçli erk, batyrlyk we wagt bolmaly ".

Umuman, Atamyrat Mawyýewiň üç ogly bardy: Merdan, Ata we Muhammet. Merdan ölenden soň, Kodagyň surat hyzmat ediş nokatlarynyň eýesi Ata Mawyýew, häkimiýetleriň yzarlamagyndan gorkup, öýünde gizlendi. Güýçli basyş astyndadygy aýdylýar. Diňe daşary ýurtda ýaşaýan Muhammet beýle garaýyşdan gaça durmagy başardy. Atamyradyň aýaly Gözel we lukmançylyk institutynda mugallymçylyk eden aýal dogany Maýa, maşgala ulusy tussag edilenden soň, institutyň administrasiýasy işinden aýrylmagyny maslahat berdi.

Ondan öň elektron metbugatynda Merdan Mawyýewiň derňewiň basyşy astynda ýurduň prezidentine kast etmek synanyşygyna degişlidigini boýun alandygy barada habarlar gelip gowuşýardy. Aşgabatda, sorag wagtynda oňa näbelli bir derman sanjymynyň edilendigini aýdýarlar. Merdanyň Timur Jumaýew bilen dostdygy we Atamyrat Mawyýewiň bolsa Guwanç Jumaýewi tanaýandygy, sebäbi ol 2003-nji ýylda Prezident S.Nyýazowyň janyna kast etmek synanyşygyna gatnaşandygy we iş kesilendigini bilýändigi, Baş prokuratura bu ýigidi boýun alma resminamasyna gol çekmäge mejbur etmek üçin ýeterlik boldy.

Merdan Mawyýewiň aýaly we iki çagasy galdy, uly gyzy ýakynda 5 ýaşady.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.