Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan BMG Baş Assambleýasynyň başlygynyň orunbasary saýlandy.

 Türkmenistan BMG Baş Assambleýasynyň başlygynyň orunbasary saýlandy.

Türkmenistan BMG Baş Assambleýasynyň başlygynyň orunbasary saýlandy NBCA synçylarynyň pikiriçe, Türkmenistanyň BMG Baş Assambleýasynyň başlygynyň orunbasary wezipesine saýlanmagy tehniki düzgün bolup, ýurtdaky jemgyýetçilik-syýasy ýagdaýyň düýpli gowulaşandygyny görkezmeýär.

25-nji iýulda Türkmenistan BMG Baş Assambleýasynyň başlygynyň orunbasary saýlandy.

BMG-nyň sekretariatynyň Syýasy meseleler bölüminiň Aziýa we Ýuwaş okean bölüminiň müdiriniň orunbasary Wladimir Gorýaýewiň pikiriçe, “Bu döwletiň ösüşiniň täze tapgyrynda Türkmenistanyň progressiw, täsirli syýasy ugrunyň halkara derejesinde ykrar edilmeginiň subutnamasydyr" diýip, Türkmenstanyň prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.

BMG Baş Assambleýasy her ýyl ýer ýüzüniň bäş yklymyny görkezýän sessiýalara ýolbaşçylyk etmek we guramak üçin 21 wise-prezident saýlaýar.

Wise-prezidentler ähli ştatlaryň Baş Assambleýanyň dolandyryş edaralaryna gatnaşmak üçin deň mümkinçilikleriň bolmagyny üpjün etmek üçin her ýyl üýtgeýärler.

Synçylar Türkmenistanyň başlygyň orunbasary wezipesine saýlanmagynyň tehniki proseduradygyny we adam hukuklaryny goramakda we syýasy ulgamy gowulandyrmakda düýpli ösüşi görkezmeýändigini aýdýarlar.

NBCA-nyň Aşgabatdaky synçysy şeýle düşündirýär: "Türkmenistanyň bu bellenilmegi, ýurtdaky ýagdaýa we [Türkmenistanyň] halkara arenasyndaky roluna syýasy baha bermezden, diňe tehniki prosedura."

Şeýle-de bolsa, synçy bu duşuşygyň ýurduň içindäki döwlet propagandasy bilen Türkmenistanyň syýasy ugruna halkara höweslendiriji hökmünde hödürlenjekdigine şek ýok.

Geçen ýylyň dekabrynda aradan çykan Saparmyrat Nyýazowyň ornuna gelen Türkmenistanyň lideri Gurbanguly Berdimuhammedow reforma syýasatyny yglan etdi we ozalky syýasatlaryny ýumşatmak üçin birnäçe ädim ätdi.

Şeýle-de bolsa, ýurduň ilaty berk gözegçilik astynda saklanýar we müňlerçe syýasy tussag türmelerde hökümlerini dowam etdirýär.

Ynsan hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowa BMG Baş Assambleýasynyň wise-prezidentleriniň tehniki öwrümleri barada-da durup geçip, BMG wekilleriniň Türkmenistanyň syýasy ugrunyň ösüşi we netijeliligi baradaky sözleriniň Bütindünýä Banky tarapyndan bir gün öň berlen bahadan düýpgöter tapawutlydygyna ünsi çekdi.

Bütindünýä bankynyň hünärmenleri hökümetiň hili, korrupsiýa derejesi we Türkmenistanda hukuklaryň we azatlyklaryň ýagdaýy üçin iň pes bal berdiler.

Begmedowa: "Halkara guramalaryň gapma-garşylykly bahalandyrmalary türkmen halky üçin negatiw" diýip belleýär. "Belli bir zady bahalandyrmakda bitewilik ýok bolsa, ýöne goşa standartlar bar bolsa, hakyky suraty görkezjek bolýanlar üçin has kyn".

Muňa garamazdan, günbatar Balkan sebitinden bolan NBCA bilermeni ýurtdaky ýagdaýyň üýtgeýändigini, şonuň üçin BMG-nyň progressiw syýasat ýoluna bolan ynamynyň belli bir derejede bardygyny aýtdy.

Bilermen: "Uglewodorod baýlyklary bilen gyzyklanýan ýurtlar we gurluşlar üçin bu ýurt täsirli bir ugurdan bir ýurtdy we şeýle bolar" -diýdi.

NBCA-nyň Aşgabatdaky bir synçysy, häzirki wagtda Türkmenistanyň käbir liberallaşdyrylýandygyny, emma ulgamy düýpgöter özgertmek kyn bolandygyny belläp, muňa razy. Şol sebäpli halkara guramalar tarapyndan baha berilýär.

“Geň tarapy, ikisem dogry. Ýurtdaky rejim awtoritar bolmagyny dowam etdirýär, ýöne köp oňyn üýtgeşmeler bolup geçýär "-diýdi.

NBCA

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.