Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen häkimýetleri garyndaşlarynyň üsti bilen aktiwistleriň seslerini bes etmäge synanyşýarlar.

 Türkmen häkimýetleri garyndaşlarynyň üsti bilen aktiwistleriň seslerini bes etmäge synanyşýarlar.

13-nji noýabrda Türkmenistan Watanym You Tube kanalynda Pälwan Halmyradow ady bilen belli bolan bir adam Türkmenistanyň awtoritar rejimini tankytlaýan türkmen oppozisiýa aktiwistleriniň garyndaşlaryna haýbat atdy. Özüni Halmyrad Palwanow diýip tanadýan rejimi goldaýan, aktiwist Azat Haýtbaýewiň ejesi bilen bolup biläýjek kynçylyklara yşarat edýär we beýleki iki aktiwisti "watana dönük we terrorist" diýip atlandyrýar we "hemmäňize ölüm garaşýar" -diýdi.

Mundan ozal Türkmenistanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň A.Haýtbaýewiň ejesi Täzegül Öwezowa basyş edýändigi we ogluna rejimi tankytlamagyny bes etmegine täsir etmegini talap edendigi habar berildi.

Azat Haýtbaýew: "Bu Türkmeniň howpsuzlyk işgäri, ol Türkiýededir we diňe bir meni däl, G. Berdymuhamedowyň rejimini tankytlamaga batyrgaý aktiwistleriň hemmesini çagyrýar" -diýdi.

Bu aralykda, Türkmenistanyň özünde başga bir aktiwistiň kakasy Aziz Mamеdowyň Arkadagdan öt ünç soramagyny iki hepde bäri obadan boşatmady.

1-nji noýabrda Aşgabat derýasynda ýaşaýan 60 ýaşly Çary Mamеdow dogduk mekany Guşuly (Mary velayat, Baýramali sebiti) doganynyň hatyrasyna geldi. Şol gün, hatyralama gününden başlap birnäçe polisiýa işgäri ony polisiýa bölümine eltdi we Aziziň Türkiýede 24 sagatlap näme edýändigini soradylar we oňa "Watana dönük" diýdiler we talap etdiler: "Wideo ýazsyn! we Arkadagdan bagyşlanmagyny sora. Oňa oppozisiýa diýýän adamlara ýapyşmaň diýiň. " Yhlasly polisiýa işgärleri hatda “aktiwistleri watanyna gaýtarmak üçin hiç hili çykdajy etmeýän ýörite adamlar Türkiýä giderler” diýip haýbat atdylar.

8-nji noýabrda etrap polisiýa işgäri aktiwistiň kakasyna ýene-de baryp, Ç.Mamedowyň häkimiýetleriň talaplaryny ýerine ýetirendigini ýa-da ýokdugyny sorady. Çary Mamеdow şu wagta çenli Baýramali sebitinde galmaga mejbur bolýar.

Recentlyakynda Aziz Mamеdowa Türkiýede näbelli adamlar tarapyndan iki gezek hüjüm edildi.

Sosial ulgamlarda Türkmenleriň Stambuldaky konsullygynyň işgärleriniň näbelli sebäplere görä pasportyny uzaltmaýandygyny aýtdy.

Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

Здравоохранение: мы не имеем права говорить о недостатках/Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli.
Здравоохранение: мы не имеем права говорить о недостатках/Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli.
Türkmen lukmançylygy: "Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli".
Türkmen lukmançylygy: "Hemme kişi diňe hemme zady öwmeli".
 TÜRKMENİSTAN KAPILARI AÇILSIN! SUÇLULAR YARGILANSIN!
TÜRKMENİSTAN KAPILARI AÇILSIN! SUÇLULAR YARGILANSIN!
GİDEMEYEN VE KALAMAYAN TÜRKMENİSTANLILAR İÇİN ÇÖZÜM ÇAĞRISI
GİDEMEYEN VE KALAMAYAN TÜRKMENİSTANLILAR İÇİN ÇÖZÜM ÇAĞRISI
 SYÝAHAT ETMEK HUKUGYNDAN MAHRUM BOLAN TÜRKMENISTANLAR MESELESINI ÇÖZMEK ÜÇIN ÇAGYRYŞ.
SYÝAHAT ETMEK HUKUGYNDAN MAHRUM BOLAN TÜRKMENISTANLAR MESELESINI ÇÖZMEK ÜÇIN ÇAGYRYŞ.